Vzdělávací seminář:
Specifika účtování nestátních neziskových organizací

Číslo semináře / VS: 33590

Přednáší Ing. Miroslava Nebuželská
certifikovaná účetní, auditorka, ACCA, zkušená lektorka se specializací na neziskový sektor
Termín čtvrtek 22. září 2022
Začátek

Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je poskytnout praktický přehled a podrobnosti o účetních transakcích specifických pro nestátní neziskové organizace.

Obsah:

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
  • Pořízení – uznání dlouhodobého majetku – limity, dlouhodobý a drobný majetek,...
  • Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek,
   • účtování do vlastních zdrojů či do výsledovky, rozpouštění zdroje do výnosů po dobu životnosti,
   • zdanění při pořízení bezúplatně nabytého majetku, odepisování, prodej či vyřazení,
   • rozdíly při nabytí z investiční dotace, finančního daru, dědictví, veřejné sbírky,….,
 • Dlouhodobý finanční majetek,
  • oceňování při pořízení – reprodukční hodnota, pořizovací cena,
  • přecenění na reálnou hodnotu – dlouhodobost x krátkodobost, stanovení reálné hodnoty,
  • cenné papíry, podíly, drahé kovy,
 • Zásoby,
  • bezúplatně nabyté zásoby – způsob A nebo B,
 • Pohledávky,
  • opravné položky k pohledávkám,
  • pohledávky za členský i příspěvky,
 • Dlouhodobé pohledávky a závazky,
 • Vlastní jmění,
  • Výsledek hospodaření,
  • Fondy,
 • Výnosy z dotací,
  • účtování dotací,
  • zdanění dotací – úzký a široký základ daně,
 • Výnosy z přijatých darů,
  • co je a není dar – protiplnění, poděkování dárcům,
  • darovací smlouva, potvrzení o daru pro dárce – možnost snížení základu daně – podmínky, pravidla,
   přijetí daru fyzickou osobou – pravidla zdanění,
  • veřejná sbírka – co je veřejná sbírka, jak se registruje, jak se účtuje a daní,
  • kostelní sbírka,
 • Daň z příjmů,
  • základní režimy zdanění nestání neziskové organizace,
  • veřejně prospěšný poplatník,
  • základní režimy zdanění nestátní neziskové organizace.
 • Diskuse.

 

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH