Vzdělávací seminář:
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH

Číslo semináře / VS: 33744

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
daňový poradce
Termín čtvrtek 7. března 2024
Začátek

9:00 - 13:30 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

CÍL SEMINÁŘE

Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 /tzv. Quick Fixes/, novely ZDPH 2021 (tzv. e-commerce rules) včetně stanovení účetního případu ve vnitřním účetním předpisu a účtování.

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody, obchodníky a případně celní deklaranty.

OBSAH

10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení

  • úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na pohybu zboží a povaze obchodního partnera,
  • dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na okamžik účetního případu,
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/,
  • definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH.
  • dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu. Účtování dovozních transakcí.
  • vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky. Účtování vývozu. Okamžik účetního případu vs. okamžik osvobození od DPH dle paragrafu 66,
  • kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH,
  • souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP,
  • neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další. Účtování pohledávek z přeshraničního obchodu v průběhu roku a k rozvahovému dni.
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH