Vzdělávací seminář:
DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor?

Číslo semináře / VS: 39420

Přednáší Ing. Nikola Kortanová, Ing. Barbora Polcarová
Ministerstvo financí České republiky
Termín úterý 15. září 2020
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO              

Kurz je vhodný zejména pro mírně a středně pokročilé posluchače z řad účetních, ekonomických a kontrolních pracovníků, ale také pro vedoucí ekonomických odborů, pracovníky majetkových odborů, kontrolory, interní auditory a další ekonomické pracovníky. 

Seminář je zaměřen na problematiku dlouhodobého majetku v účetnictví vybraných účetních jednotek. Jeho součástí je uvedení některých problematických oblastí včetně konkrétních příkladů.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů účtování o dlouhodobém majetku obsažených v aktuálním platném znění účetních předpisů.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení. 

OBSAH       

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 410/2009 Sb. vztahující se k dlouhodobému majetku

  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • drobný dlouhodobý majetek
  • oceňování, náklady související s pořízením dlouhodobého majetku
  • technické zhodnocení
  • dlouhodobý majetek v knize podrozvahových účtů

Související ustanovení Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky

  • ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Oceňování

Základní postupy účtování o pořízení, technickém zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

  • ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisování dlouhodobého majetku

Způsoby odpisování

Sestavení a aktualizace odpisových plánů

  • ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje

Bezúplatné převody

Směna

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Opravy

  • ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky

Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku a investičního fondu

  • ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek

Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli vlastní jednoduchou kalkulačku.

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH