Vzdělávací seminář:
DLOUHODOBÝ MAJETEK (OSS a jejich PO)

Číslo semináře / VS: 39412

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín středa 27. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti dlouhodobého majetku, jeho evidence, hospodaření, technického zhodnocení, odpisování a účtování dalších souvisejících skutečností, které jsou předmětem účetnictví.


OBSAH

 • Kategorie dlouhodobého majetku (DNM, DDNM, DHM, DDHM, DFM)
 • Pořízení dlouhodobého majetku - úplatného odpisovaného a neodpisovaného - příklady účtování vč. vazby na PAP
 • Technické zhodnocení dlouhodobého majetku (na vlastním i cizím majetku) a zachycení v účetnictví s vazbou na PAP
 • Právo stavby - příklady
 • Věcná břemena - na cizím i vlastním majetku - obraz v účetnictví
 • Odpisování dlouhodobého majetku - ČÚS 708 - obecná pravidla pro odpisování (ocenění majetku, "zbytková hodnota" - bod 4.11 standardu, názorné příklady zařazení majetku a následného odpisování, způsoby odpisování (rovnoměrný, výkonový, komponentní) vč. příkladů výpočtu, odpisy a technické zhodnocení (příklady výpočtů)
 • Účtování odpisů při vyřazení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem a likvidací
 • Bezúplatné převody dlouhodobého majetku a zachycení v účetnictví (mezi vybranými účetními jednotkami) a poskytovaného darem jiným než vybraným účetním jednotkám
 • Majetek určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu (v evidenci majetku a účetnictví) - vazba na PAP
 • Směna - příklady
 • Škody a inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku - účetní zobrazení a skutková podstata
 • Informace o dlouhodobém majetku v příloze účetní závěrky

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH