Otázka v diskusi:
daň z příjmů z prodeje nemovitosti

Jindra Čížková, 16.2.2011

Daňový nerezident (Slovák) dostal v roce 2008 darem nemovitost v Praze. Z ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 3,5 mil. byla odvedena daň z převodu nemovitosti. V roce 2010 nemovitost odprodal za 5 mil. Kč a opět uhradil daň z převodu. Je základem pro výpočet daně z příjmů částka 5 mil. Kč nebo je možno ji snížit o \"nabývací hodnotu\"?

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  Z darované nemovitosti se odvádí daň darovací.

  Při prodeji se odvádí daň z převodu nemovitostí a je třeba posoudit také daň z příjmů fyzických osob.

  Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající. Základem daně z převodu nemovitostí při prodeji je cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti. V případě, že cena sjednaná 5 mil. Kč je vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná 5 mil. Kč. Daň činí 3 % ze základu daně.

  Vzhledem k tomu, že poplatník nemovitost vlastnil méně než 5 let, je rozhodující pro osvobození od daně z příjmů, zda měl prodávající v daném bytě bydliště. Bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálý byt je jedním z kriterií pro posouzení daňového rezidentství. Existence stálého bytu v ČR by mohla vést ke změně na daňového rezidenta ČR.

  Obecně pokud prodávající měl v nemovitosti bydliště po dobu nejméně 2 let bezprostředně před prodejem, byl by prodej nemovitosti osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. V případě, že by prodávající měl v nemovitosti bydliště po dobu kratší, je podmínkou pro osvobození použití získaných prostředků na uspokojení bytové potřeby.

  V případě, že prodej nemovitostí není osvobozen, jedná se o příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjmem je kupní (prodejní) cena 5 mil. Kč, ke které se jako výdaje uplatní:

  - cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni darování 3,5 mil. Kč,
  - daň z převodu nemovitostí při tomto prodeji,
  - prokázané výdaje vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci,
  - prokázané výdaje související s uskutečněním prodeje.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.