Otázka v diskusi:
Neplátce DPH nakupuje zboží z Velké Británie od firmy s Českým DIČ

Jindřich Marek, 17.2.2020

Dobrý den,

mám dotaz. Nejsme plátci DPH, nakupujeme zboží od anglické firmy, která má české DIČ (nemá zde ale pobočku), na faktuře zboží odvádí včetně české DPH 21% . Vztahuje se na nás limit 326.000Kč pro daňově identifikovanou osobu? Jinak řečeno, jedná se o nákup ze zahraničí?
Jakým způsobem se nyní změní situace po vystoupení Velké Británie z EU?

Předem moc děkuji za reakci.

1 odpověd:

 • Michal Mach, 17.2.2020

  Dobrý den,

  Identifikovaná osoba – osoba, která není plátcem DPH a je to osoba:

  A ) povinná k dani (právnická i fyzická) nebo právnická osoba nepovinná k dani, která pořídí zboží z jiného členské státu EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč za rok – viz § 6g Zákona o DPH (ale zároveň nepřekročila obrat 1.000.000,- Kč, jinak by se musela stát plátcem DPH povinně)

  Vypadá to, že české DIČ dodavatele uvedené na FA je z důvodů jeho registrace v tuzemsku pro potřeby odvodu DPH ( on Vám dodává jako neplátci a odvádí DPH sám za Vás ) , pokud se stanete IO ( překročením limitu, nebo plátce DPH i dobrovolně ) dodáte jim DIČ a budou ( poté ) účtovat bez vyčíslené tuzemské daně DPH, odvod je pak na Vás. Jako IO nemáte současně při pořízení zboží z EU nárok odpočtu.

  V takovém případě pokud osoba registrovaná k dani (plátce DPH či IO ) pořizuje zboží z jiného členského státu a zboží je odesláno nebo přepraveno do tuzemska, bude pořízení zboží za cenu bez DPH. Tuzemský plátce daň přizná až ve svém daňovém přiznání. Přiznání daně znamená pouze uvedení daně na daňovém přiznání, bez dopadu na peněžní tok plátce, u IO to dopad má, protože není současně nárok odpočtu.

  Plátce ( IO ) je povinen přiznat daň a uvést jí ve svém daňovém přiznání

  • ke dni vystavení daňového dokladu,
  nebo
  • k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno.
  a to v tom termínu, který nastane dříve.

  Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu jsou:

  • název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně kódu země,
  • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo pořizovatele,
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • rozsah a předmět pořízení,
  • datum vystavení daňového dokladu,
  • datum uskutečnění pořízení nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle toho, který den nastane dříve,
  • jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
  • základ daně,
  Tyto údaje doplňuje tuzemský plátce:
  o základní nebo snížená sazba daně,
  o výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlená na desítky haléřů nahoru.


  Pokud jde o vztah EU k GB po odchodu, platí met. pokyn GFŘ :

  O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystupuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské Unie. Vystoupení Velké Británie je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi.
  Do 31. 12. 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů.
  Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty („DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. Tentýž závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup při zdaňování daní z příjmů.

  O postupu po 1. 1. 2021 budeme informovat následně.

  Ale opět jde o čistě dotaz, který má být směřován na daňového poradce.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.