Otázka v diskusi:
uplatnění DPH na vstupu u tech.zhodnocení

Hana Dušková Dušková, 17.3.2019

Jak uplatnitt DPH na vstupu.Jedná se o přístavbu restaurační provozovny/asi technické zhodnocení/. Jak uplatnit DPH za nákupy materiálu a zařízení.Stavbu provádíme na základě stavebního povolení, převážně svépomocí. Díky Dušková

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 18.3.2019

  Dobrý den,

  jako u klasické dodavatelské FA na vstupu.

  042 / 321 - TZ ( v realizaci ) tedy materiál a zařízení nakupujete jako DHM. Pak si to vybavení musíte rozdělit, zda tvoří tzv. funkční celek, případně některé zařízení odepisujete samostatně i přes to, že jsou pevně spojeny s budovou ( tuším výčet je v pokynu GFŘ D-300 )
  343 / 321 - DPH ( nárok )  až to přestavíte jen to zařadíte 021 ( 022 ) / 042

  pokud jste v nájmu určitě si vyžádejte souhlas vlastníka s TZ pronajímaných prostor, a doporučuji uzavřít písemně dohodu, co bude s vaší investicí v případě ukončení nájmu ( dohodu o případné kompenzaci od majitele za provedené TZ ) pokud to nebude demontovatelné.

  Poslední variantou je, že část toho zhodnocení vytvoříte tzv. vlastní činností, to se účtovalo jako aktivace vlastních nákladů do hodnoty vytvořeného majetku ( zejména mzdy zaměstnanců ) myslím že to účtovalo 042 / 624 nově pak přes záporné účtování 042/588 - asi ? - aktivace

  042/343 - DPH odvod DPH z aktivace
  + následně po zařazení je možno nárokovat odpočet ( ale v krácené výši - tady si to musíte nastudovat v zákoně o DPH , nepamatuji si to ), pak účtujete

  021/042 zařazení

  343/042 - nárok DPH

  toto uděláte interním daňovým dokladem o použití.

  -----------------------------
  Máte li daňovou evidenci, uplatníte si pouze DPH z dokladů - faktur TZ na vstupu ( materiál a vybavení přestavby ), a TZ evidujete prvotně v peněžním deníku jako položku nesnižující základ daně, položkou snižující ZD bude u TZ ( DHM ) teprve uplatněný daňový odpis.


 • Redakční rada Metodických aktualit, 28.5.2019

  Podle § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je plátce oprávněn uplatnit odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění nebo pro další vyjmenované účely. Toto obecné pravidlo se tedy uplatní také u nákladů na technické zhodnocení restaurace. V uvedeném případě se bude pro účely zákona o dani z přidané hodnoty jednat o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto písmene se dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. Technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona o daních z příjmů se podle tohoto písmene považuje také za samostatný dlouhodobý majetek. Konkrétní postup při uplatňování odpočtu daně u technického zhodnocení jako dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností vyplývá z toho, zda ho bude plátce využívat:

  a) pro účely, kdy má plný nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty nebo
  b) pro účely, kdy má částečný nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty,
  c) pro účely, kdy nemá nárok na odpočet daně.

  ad a)
  Bude-li plátce technické zhodnocení restaurace využívat výhradně pro svá zdanitelná plnění, tj. např. poskytování stravovacích služeb v rámci své ekonomické činnosti, bude mu u nákladů na toto technické zhodnocení vznikat nárok na odpočet daně v plné výši. Nárok na odpočet daně bude uplatňovat postupně a prokazovat daňovými doklady vystavenými plátci daně. Při uvedení technického zhodnocení do užívání mu žádné další povinnosti vznikat nebudou. Pouze při změně účelu použití nebo prodeji restaurace v následujících letech může plátci vznikat povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78 až § 78e zákona o dani z přidané hodnoty.

  ad b)
  Bude-li plátce technické zhodnocení restaurace využívat jak pro svá zdanitelná plnění, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (např. nájem neplátci daně) či osobní potřebu, bude mu u nákladů na toto technické zhodnocení vznikat podle § 72 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty nárok na odpočet daně v částečné výši a plátce bude muset postupovat podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto písmene se za zdanitelné plnění považuje uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, pokud plátce použije tento majetek pro účely, kdy má nárok na odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty.

  V návaznosti na to by vznikal plátci u nákladů na technické zhodnocení průběžně nárok na odpočet daně v plné výši, přestože bude plátce tento majetek po uvedení do užívání využívat pro účely, kdy má nárok na odpočet daně pouze v částečné výši. Následně je uvedení tohoto dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání považováno podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty za dodání zboží, tj. prakticky za zdanitelné plnění. Plátce je povinen z tohoto fiktivního zdanitelného plnění přiznat daň na výstupu v příslušné sazbě daně. Podle § 21 odst. 4 písm. e) zákona o dani z přidané hodnoty se považuje toto specifické zdanitelné plnění za uskutečněné dnem uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání.

  Základ daně se u tohoto zdanitelného plnění stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto ustanovení je základem daně obecně cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu uvedení do užívání. Pokud nelze takovou cenu určit, stanoví se základ daně ve výši celkových nákladů vynaložených na pořízení technického zhodnocení restaurace, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu uvedení do užívání. Částku stanovenou podle § 36 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty je třeba chápat jako částku včetně daně, a proto se z ní daň vypočte metodou shora, tj. podle § 37 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. Prakticky to znamená, že pro výpočet daně je třeba sečíst celkové náklady v úrovni včetně daně, jedná-li se o dodávky od plátců daně, a k tomuto připočítat také případné dodávky od neplátců daně a další režijní náklady. Z takto stanovené částky se daň vypočte podle § 37 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty jako z částky včetně daně.

  Ve zdaňovacím období, kdy bude technické zhodnocení uvedeno do užívání, musí plátce na jedné straně přiznat daň na výstupu a na druhé straně si nárokovat odpočet daně v částečné výši. V posledním daňovém přiznání kalendářního roku, ve kterém bude majetek uveden do užívání, musí plátce provést případné roční vypořádání podle § 76 odst. 7 zákona o dani z přidané hodnoty, případně opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Při změně účelu použití nebo prodeji restaurace v následujících letech může plátci vznikat povinnost provést úpravu odpočtu daně podle § 78 až § 78e zákona o dani z přidané hodnoty.

  ad-c)
  Bude-li plátce technické zhodnocení restaurace využívat výhradně pro svá osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, tj. např. pro nájem osvobozený od daně podle § 56a zákona o dani z přidané hodnoty, nebude mu u nákladů na technické zhodnocení vznikat nárok na odpočet daně. V návaznosti na to při uvedení technického zhodnocení do užívání nebude plátci vznikat povinnost přiznávat daň.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.