Účetnictví č. 2/2024

Již v předchozích dvou číslech Účetnictví jsme se věnovali účetní závěrce obchodních společností. Zaměřili jsme se jak na přípravné práce, tak na vlastní sestavení účetních výkazů a přílohy i následné povinnosti. V posledním článku uzavírající tuto sérii bychom rádi upozornili na některá specifika při uzavírání účetních knih osobních společností, tj. veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.
Jednou z těžko předvídatelných událostí, která může v obchodní společnosti nastat, je smrt společníka. Podle platné právní úpravy mohou obchodní podíl po zůstaviteli nabýt dědicové, anebo v případě, kdy ho nenabývají, jim vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu. V tomto druhém případě pak uvolněný obchodní podíl může přejít na zbývající společníky, anebo dojde k jeho zániku. Jak o těchto situacích účtovat, jak postupovat při zdanění vypořádacího podílu a kdy je nutné odvést DPH? To vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
V dalším odborném bloku se věnujeme povinnostem, které mají osoby spravující pozůstalost v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmů zůstavitele. Rozebereme si také, jaké daňové odpisy si může uplatnit dědic u zděděného hmotného majetku v závislosti na tom, zda byl či nebyl zahrnutý v obchodním majetku zůstavitele.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2024

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2024

Müllerová L.: Účetní uzávěrka a závěrka osobních obchodních společností (3. část)

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky

Na hodině účetnictví a daní 

Hruška V.: Mimořádná událost – úmrtí společníka

Randáková M., Schmalzová Y.: Vypořádání dědiců v případě smrti společníka obchodní společnosti

Macháček I.: Odpisy zděděného hmotného majetku (převzato z DPL)

Krupová T.: Zákon o ochraně oznamovatelů – přehled a tipy

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2024

Fiedlerová J.: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2024

Daněk A.: Změny ve zdravotním pojištění

Test znalostí

Výběr z právních předpisů

Některé platební povinnosti: Březen 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Nabídka vzdělávacích akcí