Účetnictví č. 1/2024

Na přelomu starého a nového roku nabývá na aktuálnosti téma účetní závěrky. Přípravné fázi jsme se věnovali v posledním čísle loňského ročníku Účetnictví. V rámci lednového čísla jsme se zaměřili na problematiku vykazování událostí a okolností, které nastanou v období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky, včetně jejich možného dopadu do hodnoty položek účetních výkazů za dané účetní období. Dále se věnujeme vlastnímu sestavení účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu) a přílohy v účetní závěrce a následným povinnostem účetní jednotky, jako je audit účetní závěrky, vyhotovení výroční zprávy vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami u ovládané osoby a zveřejnění účetní závěrky (výroční zprávy) ve sbírce listin obchodního rejstříku. Vaší pozornosti by neměl ujít ani článek zamýšlející se nad dopadem používání kurzů devizového trhu vyhlašovaných ČNB na účetní závěrku.
Volně navazujeme na prosincový článek zabývající se vlivem časové hodnoty peněz na ocenění pohledávek a závazků v účetnictví. Tentokrát si na konkrétních příkladech vysvětlíme, jak časová hodnota peněz ovlivňuje účetní ocenění dluhových cenných papírů a derivátů.
Na otázky související s novelou účetních předpisů od 1. 1. 2024 i s připravovanou novou účetní legislativou nám odpověděl Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese Ministerstva financí ČR.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2024

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2024

Milí čtenáři (Králová M.)

Müllerová L.: Účetní závěrka obchodních společností (2. část)

Rozhovor s Jiřím Pelákem, ředitelem odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese Ministerstva financí, k novele zákona o účetnictví účinné od 1. 1. 2024 a dalšímu vývoji české účetní legislativy (ptá se Čížek L.

Bokšová J., Randáková M.: Vykazování následných událostí po rozvahovém dni

Dvořáková D.: Časová hodnota peněz při ocenění cenných papírů

Zelenková M.: Zkresluje používání kurzů devizového trhu vyhlašovaných ČNB účetní závěrku?

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům

Na hodině účetnictví a daní

Elektronické zpracování daňových přiznání – TaxEdit je ideální nástroj (komerční sdělení: Hudec T., Zlatohlávek J.)

Rejmont V.: Zásadní judikát Nejvyššího správního soudu České republiky k otázce zařazování stacionárních elektráren (a obdobných zařízení) do odpisových skupin pro účely daně z příjmů právnických osob

Odborný seminář Národní účetní rady (Müllerová L.)

Recenze knihy Hany Březinové „ESG a účetní souvislosti“ aneb požadavky na vykazování informací o vlivu podniků na životní prostředí v praxi (Král B.)

Nové právní předpisy

Některé platební povinnosti: Únor 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Nabídka vzdělávacích akcí