Účetnictví č. 9/2023

Zářijové číslo časopisu Účetnictví se zaměřuje na vybrané oblasti závazkového práva. Pro správné posouzení ekonomických dopadů smluvních vztahů a vyhodnocení případných rizik s nimi spojených je důležité porozumět jednotlivým druhům smluv. Představíme si vybrané smluvní typy – kupní smlouvu, směnnou smlouvu, nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce a smlouvu o zápůjčce. Zejména bychom Vás chtěli seznámit s některými odlišnostmi u koupi movité věci a koupi nemovité věci, pozornost věnujeme i prodeji závodu či jeho části. Samozřejmě nechybí ani účetní a daňový pohled, v jejichž rámci uvádíme konkrétní postupy účtování a upozorňujeme na vybrané daňové souvislosti.
Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat technické zhodnocení rovněž v případech, kdy má poplatník možnost majetek užívat, např. na základě nájemní či podnájemní smlouvy, výpůjčky aj. Je však možné takto postupovat i v případě užívání majetku na základě věcného břemene či služebnosti? Odpověď na tuto otázku dává příspěvek projednaný na Koordinačním výboru, jehož předkladatelé Vás seznámí s jeho závěry.
Veřejné sbírky jsou typickým zdrojem financování nestátních neziskových organizací. Jak ale postupovat z hlediska účetního a daňového, pokud se rozhodne veřejnou sbírku pořádat podnikatelský subjekt? Shrneme si nejdůležitější zákonné podmínky konání veřejné sbírky, a protože účetní předpisy pro podnikatele neupravují vedení účetnictví v těchto případech, naznačíme si možný přístup.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2023

Editorial

Krupová T.: Vybrané smluvní typy – převedení a přenechání věci

Hejret M.: K některým účetním aspektům závazkových vztahů

Hruška V.: Smlouva o výpůjčce a zápůjčka

Brychta I.: Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo podnájemcem (převzato z DPL)

Nesrovnal J., Toman P.: Možnost odepisovat technické zhodnocení v případě užívání majetku na základě věcného břemene či služebnosti

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)

Na hodině účetnictví a daní

Nejmanová E.: Dohoda FATCA (převzato z DPL)

Jošt M.: Veřejná sbírka z právního, účetního a daňového pohledu v podmínkách podnikatelů

Test znalostí

Nové právní předpisy

Některé platební povinnosti: Říjen 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí