Účetnictví č. 11/2022

Listopadové číslo Účetnictví je z velké části věnováno likvidacím a insolvencím obchodních společností. Uvedená problematika je velmi rozsáhlá, a proto jsme se zaměřili jen na některé vybrané oblasti. Seznámíme Vás s právním vymezením likvidací z pohledu občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích i se souvisejícími účetními transakcemi, které musí obchodní společnosti správně zaúčtovat. Při zrušení kapitálové společnosti s likvidací má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, téma rozdělení likvidačního zůstatku a vyplacení podílů si vysvětlíme na podkladě názorných příkladů. Abyste se lépe zorientovali v oblasti insolvencí, objasníme si základní pojmy obsažené v insolvenčním zákonu, proces insolvenčního řízení i dva nejčastější způsoby řešení úpadku – konkurz a reorganizaci.
Odpovíme si rovněž na otázku, kdy je třeba sestavit a předložit účetní závěrku a daňová přiznání v průběhu likvidace či insolvence.
Obchodní společnosti mají samozřejmě povinnost uchovávat dokumenty i v průběhu insolvenčního řízení nebo likvidace. Proto si také shrneme jednotlivé povinnosti insolvenčního správce a likvidátora, které jim v tomto ohledu ukládají dílčí ustanovení vybraných zákonů.
V posledním z odborných článků si vysvětlíme, jakým způsobem mají postupovat věřitelé při tvorbě daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení či v likvidaci.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 11. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 11/2022

Editorial

Jošt M.: Právní pohled na likvidace obchodních korporací a související účetní transakce

Březinová H.: Výplaty podílů na likvidačním zůstatku v peněžní a nepeněžní formě

Oswald J.: Úvod do problematiky insolvenčního řízení

Randáková M., Schmalzová Y.: Kdy sestavit a předložit účetní závěrku a daňová přiznání v průběhu likvidace a insolvence?

Franěk J.: Povinnost obchodní společnosti uchovávat dokumenty v průběhu insolvenčního řízení a v průběhu likvidace

Randáková M., Schmalzová Y.: Podmínky tvorby a čerpání zákonných opravných položek za dlužníky v likvidaci a insolvenčním řízení

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

Zdražil V.: E-commerce obchody s důrazem na spolupráci s logistickým a skladovacím centrem

Holubová O.: Stanovení místa plnění u služeb IV. (převzato z DPL)

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Prosinec 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí