Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2023

Nabízíme Vám v pořadí již třetí číslo letošního ročníku Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, ve kterém naleznete řadu zajímavých témat.
U nestátních neziskových organizací se setkáváme s řadou specifik, a to nejen v oblasti účetnictví a zdanění, ale také v oblasti auditu. Pro každou právní formu platí jiná kritéria pro povinný audit, stejně tak je na ní závislé určení auditora. Nemusí se také vždy jednat o povinný audit, účetní jednotka si může nechávat ověřit účetní závěrku i dobrovolně. Článek Ing. Marka Jošta, Ph.D., se zaměřuje na vybrané problémy v dané oblasti a může Vám pomoci se co nejlépe na audit připravit.
U vybraných účetních jednotek, účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., se věnujeme správné aplikaci účetní metody časového rozlišování, technickému zhodnocení dlouhodobého majetku a také účtování dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací z investičního transferu.
Česká republika schválila komplexní právní úpravu „whistleblowingu“. Nový zákon o ochraně oznamovatelů vstoupil v účinnost 1. 8. 2023 a zakotvuje ochranu širokému okruhu osob (nejen ve veřejné, ale i v soukromé sféře) pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo u subjektu, pro který pracují. Vysvětlíme si, co zákon rozumí pod oznámením, kdo musí povinně zřídit vnitřní oznamovací systém a jak je oznamovatel chráněn.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2023

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2023

Jošt M.: Vybrané problémy auditu v nestátních neziskových organizacích 

Galušková L.: Časové rozlišování z pohledu účetnictví a daně z příjmů 

Mašková J.: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovou organizací z investičního transferu 

Slezáčková N.: Zásada přiměřenosti v dotačním právu 

Svobodová J.: Technické zhodnocení dlouhodobého majetku včetně postupů účtování technického zhodnocení u některých vybraných účetních jednotek v účetním období 2023 

Jouza L.: Výběrové řízení ve veřejné správě 

Krupová T.: Jak se vyznat v ZOO – několik poznámek k zákonu o ochraně oznamovatelů 

Bažant J.: Zveřejňování informací o udržitelném rozvoji ve veřejném sektoru z pohledu IPSAS 

Přehled vybraných právních předpisů od konce prvního čtvrtletí do začátku třetího čtvrtletí roku 2023 

Nabídka vzdělávacích akcí