Tisková zpráva KDP ČR: Přípravu nového zákona o účetnictví odborníci kvitují

2. 11. 2023

Účetní a daňoví poradci na úterní konferenci v Praze za účasti zástupců Ministerstva financí České republiky diskutovali přípravu nového zákona o účetnictví, který by měl dle stávajících předpokladů nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Konferenci zahájila Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních ČR, a Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR. Obě se shodly na nezbytné kooperaci při přípravě nového předpisu, který znamená především posun od samotného vedení účetnictví k účetnímu výkaznictví. Základní směry nového zákona, významné novinky a nejvýznamnější změny na základě výsledků připomínkového řízení přednesl Stanislav Kouba, vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR.

Jan Molín, člen Prezidia KDP ČR, moderoval diskuzi s panelisty k přínosům nového zákona o účetnictví. Nový zákon upřednostňuje ekonomickou podstatu transakce před jejím formálním pojetím s důrazem na nezkreslené účetní výkazy. Mění dále přístup k oceňování dlouhodobých pohledávek a dluhů, jinak přistupuje k vykazování nájemních smluv a přináší celou řadu dalších změn. „Velkým přínosem nového zákona bude kodifikovaný koncepční rámec účetního výkaznictví včetně definic prvků účetních výkazů,“ uvedl Molín. Vítané je i rozšíření okruhu účetních jednotek, které budou moci využívat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Ucelený a kodifikovaný koncepční rámec včetně definic je velmi důležitý. Zavedení definic prvků účetní závěrky, jako např. aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy nebo náklady je velmi vítané a v připravovaném konceptu zcela nové. Většina definic vychází z mezinárodních standardů. Nový zákon také přináší konzistentní přístup k úročení a časové hodnotě peněz a dále také výrazné zjednodušení pro malé a mikro podniky.

V průběhu diskuze významných odborníků z oblasti účetnictví a daní bylo velmi kvitováno, že za celou dobu přípravy se plánovaný koncept nezměnil a nový zákon přechází od účtování směrem k modernímu účetnímu výkaznictví. Přinese také zmírnění povinností vůči různým typům účetních jednotek (například vůči fyzickým osobám a drobným neziskovým subjektům).

Text návrhu zákona je nyní dokončován Ministerstvem financí, přičemž legislativní proces by měl být zahájen počátkem roku 2024. 

Ing. Radek Neužil, LL.M. 
tajemník KDP ČR

Zdroj: www.kdpcr.cz