Vzdělávací seminář:
PAP - Příklady

Číslo semináře / VS: 39439

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 5. října 2021
Začátek

9:00 - 15:00

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je vhodný zejm. pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky, příp. IT specialisty a další pracovníky ústředních vládních institucí a místních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Pozemkového fondu ČR, některých územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a některých příspěvkových organizací zřízených místními vládními institucemi.

Cílem semináře je informovat posluchače o legislativních změnách, posluchači by měli dále získat praktické dovednosti k zabezpečení naplnění požadavků uložených vyhláškami č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění, pro potřeby:

  • Plnění závazků České republiky vůči Evropské unii k poskytování údajů z administrativních zdrojů dat, tj. z účetnictví, a to ve stanovené struktuře a detailu tak, aby tyto údaje odpovídaly zásadě nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti a transparentnosti. 
  • Zpracování úplných a správných údajů pro sestavení konsolidace za stát ČR a příslušné DKCS.


OBSAH

Praktický zaměřený seminář s příklady účtování s vazbou na závazné analytické členění v PAP, na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu.

  • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, TZ, vyřazení),
  • dlouhodobý majetek - finanční - první sestavení části XIV.,
  • zásoby,
  • pohledávky a závazky - vč. sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
  • finanční majetek,
  • vlastní kapitál,
  • náklady,
  • výnosy.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít. 

Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH