Metodické aktuality č. 5/2024

Pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb je nejdůležitější správná identifikace místa plnění dané služby a tím i určení státu, v němž má být přiznána daň. V návaznosti na to je nezbytné určit osobu, které vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, to znamená, zda DPH přizná ve svém daňovém přiznání poskytovatel nebo příjemce služby. Je-li místo plnění mimo tuzemsko, úprava této povinnosti vyplývá z příslušného daňového zákona jiného státu a zejména u přeshraničních služeb, u nichž se místo plnění stanoví podle zvláštních pravidel, se úprava obsažená v legislativě jednotlivých členských států může lišit.
U pravidel ohledně určení místa plnění platí zásada, že pokud se na danou službu nevztahuje některé ze stanovených zvláštních pravidel, postupuje se při stanovení místa plnění podle základních pravidel – ta jsou dvě: pro osoby povinné k dani a pro osoby nepovinné k dani. Uplatňování zvláštních pravidel pak lze v zásadě rozdělit do dvou skupin – buď se jedná o výjimku pro konkrétní typ služby bez ohledu na statut jejího příjemce, anebo o výjimku u konkrétního typu služby omezenou na služby poskytované osobám nepovinným k dani. Kromě toho u některých služeb poskytovaných z/do třetích zemí se místo plnění stanoví podle místa jejich skutečného užití nebo spotřeby.
Květnové číslo MA shrnuje aktuálně platná pravidla a na konkrétních příkladech vysvětluje, jak správně postupovat a na které aspekty si dát pozor, včetně vykazování služeb v kontrolním a souhrnném hlášení.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 5. 2024

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2024

DPH u přeshraničních služeb
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. DPH U PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB

1. Úvod

2. Místo plnění
2.1. Základní pravidlo pro určení místa plnění
2.2. Speciální pravidla pro určení místa plnění

3. Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku

4. Poskytnutí služby plátcem s místem plnění mimo tuzemsko

5. Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb
5.1. Režim mimo Evropskou unii
5.2. Režim Evropské unie

6. Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zápůjčka s.r.o. jedinému společníkovi a jednateli
2. Některé daňové souvislosti likvidace s.r.o.
3. Tvorba FKSP v roce 2024 a způsob poskytování stravenek
4. Organizační složka státu – nevyužité prostředky z důvodu předčasného ukončení projektů
5. Vyúčtování pracovní cesty – pohledávka za zaměstnancem
6. FKSP - příspěvek na stravování poskytovaný důchodcům
7. Příspěvková organizace – tvorba a čerpání FKSP
8. Nárok na ošetřovné v době školních prázdnin
9. Podmínky nároku otce na ošetřovné v době pobytu matky s mladším dítětem v nemocnici
10. Náhrada mzdy nebo platu při uvolnění zaměstnance na letní tábor
11. SVJ - účtování technického zhodnocení majetku ve spoluvlastnictví jednotlivých
      vlastníků jednotek
12. SVJ - účtování nákladů spojených s provozem lokální kotelny

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY