Metodické aktuality č. 5/2023

Více než dva roky uplynuly od účinnosti velké novely zákona o obchodních korporacích, která mimo jiné přinesla i novinky u smluv o výkonu funkce či vyšší odpovědnost členů statutárního orgánu. Porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře má pro členy statutárního orgánu významné následky. Může založit jejich ručení za dluhy obchodní korporace vůči věřitelům nebo povinnost členů statutárního orgánu k náhradě způsobené škody. Vybraným změnám jsme se tehdy věnovali v MA č. 9/2020. V tomto čísle Metodických aktualit přinášíme ucelenější pohled na právní úpravu postavení členů statutárního orgánu kapitálových obchodních společností s využitím nejnovější soudní judikatury a rovněž se zohledněním tzv. diginovely v oblasti zákonných překážek výkonu funkce, která nabývá účinnosti od 1. 7. 2023. Na odborný výklad JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., volně navazuje článek daňové poradkyně Mgr. Magdalény Vyškovské, který vysvětluje základní pravidla pro zdanění odměn členů statutárního orgánu coby fyzických osob ve vazbě na jejich daňové rezidentství a pro odvod sociálního a zdravotního pojištění v souladu s evropskými koordinačními nařízeními.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 5. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2023

Základy právní úpravy postavení člena
statutárního orgánu s.r.o. a a.s.
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Odměny fyzických osob - členů statutárního orgánu
společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
z daňového a pojistného pohledu
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY POSTAVENÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU S.R.O. A A.S.

1. Předpoklady výkonu funkce
2. Vznik a zánik funkce
3. Smlouva o výkonu funkce, odměňování
4. Pravidla pro tzv. (pravý) souběh funkce a pracovního poměru ke společnosti
5. Pravidla pro jednání v situaci zájmového střetu
6. Péče řádného hospodáře – pojem, obsah
7. Povinnost k náhradě škody, ručení za dluhy
8. Vyloučení z funkce (diskvalifikace)
9. Zákaz konkurence

II. ODMĚNY FYZICKÝCH OSOB - ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI
      S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Z DAŇOVÉHO
      A POJISTNÉHO POHLEDU

1. Co je z daňového pohledu odměnou člena statutárního orgánu
2. Daňový rezident nebo daňový nerezident?
3. Zdanění odměn členů statutárních orgánů - českých daňových rezidentů vyplácených
    obchodními korporacemi se sídlem v České republice
4. Zdanění odměn členů statutárních orgánů - daňových nerezidentů vyplácených
    obchodními korporacemi se sídlem v České republice
5. Srážka daně z odměny daňového nerezidenta, její odvod, vyúčtování daně vybírané srážkou
6. Oznámení o příjmech daňových nerezidentů plynoucích do zahraničí podle § 38da ZDP
7. Roční zúčtování daně ano, či ne?
8. Podání přiznání k dani z příjmů v České republice – kdy je možné a je výhodné?
9. Sociální pojištění a zdravotní pojištění
10. Závěr

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY