Metodické aktuality č. 2/2023

Tématu rodinného podnikání v jeho nejčastějších podobách jsme se věnovali v dubnovém čísle loňského ročníku Metodických aktualit. V aktuálním únorovém vydání našeho časopisu vám nabízíme jeho volné pokračování, v jehož rámci si podrobněji vysvětlíme právní a daňové aspekty jeho dalších forem, a to podnikání s využitím hmotného majetku ve spoluvlastnictví, podnikání v rámci tiché společnosti, podnikání v rámci obchodní společnosti a podnikání formou svěřenského fondu.
Zaměstnanci s českým daňovým rezidentstvím, kteří pracují pro českého zaměstnavatele, častokrát pro něj vykonávají práci i v zahraničí. Mohou nastat případy, kdy příjem za tuto práci podléhá zdanění ve státě výkonu práce, a zaměstnanci tak vzniká povinnost podat daňové přiznání v ČR. Český daňový rezident může také uzavřít pracovněprávní vztah se zahraničním zaměstnavatelem a pracovat pro něj ve státě jeho sídla. Jeho příjem je zdaňován v zahraničí a opět má povinnost v ČR podat přiznání k dani z příjmů. Vysvětlíme si, jak v daných situacích postupovat.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2023

Další okruhy rodinného podnikání
Ing. Ivan Macháček

Příjmy českých daňových rezidentů
ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí
vč. jejich povinnosti podat daňové přiznání v ČR

Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. DALŠÍ OKRUHY RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

1. Rodinné podnikání s využitím hmotného majetku ve spoluvlastnictví

1.1. Vymezení spoluvlastnictví věci v občanském zákoníku
1.2. Spoluvlastnictví v zákonu o daních z příjmů
1.3. Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

2. Podnikání v rámci tiché společnosti

2.1. Základní znaky tiché společnosti
2.2. Práva a povinnosti tichého společníka
2.3. Daňové řešení vkladu tichého společníka
2.4. Zdanění podílu na zisku plynoucí tichému společníkovi ze zdrojů na území ČR
2.5. Zdanění podílu na zisku plynoucí tichému společníkovi ze zdrojů ze zahraničí

3. Podnikání v rámci obchodní společnosti

3.1. Právní vymezení obchodních společností
3.2. Daň z příjmů v jednotlivých obchodních společnostech
3.3. Blíže k podílům a zálohám na zisku v obchodních společnostech dle ZOK a ZDP

4. Podnikání formou svěřenského fondu

4.1. Vznik a správa svěřenského fondu
4.2. Svěřenský fond jako účetní jednotka
4.3. Svěřenský fond jako poplatník daně z příjmů právnických osob
4.4. Daňové odpisování u svěřenského fondu
4.5. Zdanění plnění obmyšlenému ze svěřenského fondu
4.6. Ostatní daně u svěřenského fondu
4.7. Registrace svěřenského fondu k daním

II. PŘÍJMY ČESKÝCH DAŇOVÝCH REZIDENTŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ
     V ZAHRANIČÍ VČ. JEJICH POVINNOSTI PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V ČR

1. Zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v České republice

1.1. Český zaměstnavatel má v zahraničí stálou provozovnu, k jejíž tíži jde mzda zaměstnance,
       českého daňového rezidenta
1.2. Český zaměstnavatel nemá v zahraničí stálou provozovnu a jedná se o mezinárodní
       pronájem pracovní síly (zaměstnanců, českých daňových rezidentů)
1.3. Český zaměstnavatel nemá v zahraničí stálou provozovnu (počítání časového testu 183 dní)

2. Zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v zahraničí

3. Podání přiznání k dani z příjmů v České republice

4. Jak na vyloučení dvojího zdanění

5. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Stravenkový paušál při změně stravného
2. Finanční dar dobrovolnému hasiči a jeho zdanění

Oprava a doplnění v článku SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023
publikovaném v MA č. 1/2023

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY