Metodické aktuality č. 1/2023

S příchodem nového roku je pravidelně spojena celá řada legislativních změn a není tomu jinak ani letos. Rok 2023 přichystal mnoho změn a novinek a postupně se jim budeme věnovat v prvních číslech letošního ročníku Metodických aktualit. V lednovém čísle jsme se zaměřili na 3 vybrané okruhy.
Pro rok 2023 se zvyšuje průměrná mzda i minimální mzda (vč. zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu profesí), což ovlivňuje celou řadu parametrů. Vysvětlíme si, jaké dopady tato zvýšení přináší v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, ať už se jedná o minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění OSVČ, rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění či náhrady mzdy, nebo o minimální vyměřovací základ zaměstnance pro zdravotní pojištění. Od února 2023 budou zaměstnavatelé odvádět nižší sociální pojištění za vybrané skupiny zaměstnanců na zkrácený pracovní úvazek. Podrobně si rozebereme podmínky, které musí být splněny pro poskytnutí této slevy.
Shrneme si nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se týkají zvýšení limitu obratu pro zákonnou registraci, úpravy sankčního systému kontrolního hlášení či prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení v případě doručení výzvy správce daně do datové schránky.
Poslední odborný blok je věnován datovým schránkám a jejich fungování. V roce 2023 totiž dochází k rozšíření okruhu subjektů, kterým bude datová schránku zřízena ze zákona – týká se to všech právnických osob (vč. spolků, ústavů, nadací, SVJ a obecně prospěšných společností) i všech podnikajících fyzických osob zapsaných v zákonem stanovené evidenci či rejstříku. Na tyto subjekty se tak bude vztahovat povinnost podávat daňová tvrzení elektronicky.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2023

Změny a vybrané aktuality od 1. 1. 2023
(sociální a zdravotní pojištění, DPH, datové schránky)
Kolektiv autorů

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023

Úvod

A. Změny od 1. 1. 2023 v návaznosti na průměrnou mzdu

1. Průměrná mzda
2. Redukční hranice v nemocenském pojištění
3. Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy
4. Maximální vyměřovací základ
5. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištěnÍ
6. Hranice příjmů v pojištění OSVČ

B. Změny v nemocenském pojištění od 1. 12. 2022

C. Změny v pojistném v roce 2023

1. Zvýšení sazby z vyměřovacího základu záchranářů v sociálním pojištění
2. Nesnížení pojistného po ročním zúčtování záloh na daň za rok 2022
    za nízkoemisní motorové vozidlo
3. Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění
4. Paušální režim u OSVČ
5. Sleva na pojistném z důvodu zkráceného pracovního úvazku
5.1. Zaměstnanci, na které lze slevu uplatnit
5.2. Rozsah sjednaného pracovního úvazku
5.3. Limit 138 hodin v kalendářním měsíci
5.4. Limit pro úhrn vyměřovacích základů za kalendářní měsíc
5.5. Limit pro úhrn vyměřovacích základů v průměru na jednu odpracovanou hodinu
5.6. Výše slevy na pojistném
5.7. Podmínky nároku na slevu u zaměstnavatelů
5.8. Uplatňování nároku na slevu
5.9. Povinnosti zaměstnance
5.10. Povinnosti zaměstnavatele
5.11. Komunikace s ČSSZ

II. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2023

1. Úvod
2. Zvýšení limitu obratu pro registraci plátců daně
3. Zvýšení limitu obratu pro možnost zrušení registrace plátce
4. Úprava pravidel pro určení místa plnění při prodeji  zboží na dálku
5. Úprava některých pravidel pro podávání kontrolních hlášení

III. DATOVÉ SCHRÁNKY DNES A ZÍTRA

1. Úvod
2. Základní pojmy a terminologie
3. Zřízení a zpřístupnění datové schránky
4. Nastavení datové schránky
5. Doručování do datové schránky
6. Datové zprávy
7. Úkony prostřednictvím datové schránky
8. Závěr

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY