Metodické aktuality č. 9/2022

Každá účetní jednotka má povinnost vypracovat vnitropodnikové směrnice a pravidelně je aktualizovat. Tato povinnost se týká i těch nejmenších účetních jednotek, neboť vydání některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo či nepřímo z platné legislativy – ze zákona o účetnictví, popř. z jiného než účetního předpisu. Právní předpisy určují jen obecná pravidla, která účetní jednotka musí implementovat a jednoznačně upravit ve svých vnitřních předpisech, aby odpovídala jejím konkrétním specifickým podmínkám. Musí v nich popsat zvolené účetní metody a postupy, stanovit oběh účetních dokladů a jejich schvalování, vymezit odpovědnosti a kompetence konkrétních pracovníků atd. Vnitropodnikové směrnice umožňují sjednotit účetní metodiku při řešení konkrétních případů a jsou důležitým nástrojem pro vnitřní řízení účetní jednotky.
Následující výklad se zaměřuje na vybrané nejdůležitější vnitropodnikové směrnice podnikatelských subjektů. Jedná se o klíčové oblasti. Kromě těch směrnic, které vyžaduje zákon o účetnictví, musí každá účetní jednotka zvážit a rozhodnout, které z dalších doporučených (a zde ani neuvedených) směrnic zpracuje. Potřeba jejich vydání se odvíjí od velikosti, ale i vnitřního uspořádání účetní jednotky.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 11. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2022

Vnitropodnikové směrnice 2022
Ing. Vladimír Hruška

Stanoviska k dotazům z praxe
Kolektiv autorů

I. VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE 2022

1. Základní informace
1.1. Způsob zpracování účetních agend
1.2. Organizační struktura
1.3. Účtový rozvrh
1.4. Okamžik uskutečnění účetního případu
1.5. Oběh a přezkušování dokladů
1.6. Podpisové záznamy (identifikační záznamy, podpisové vzory)
1.7. Archivace

2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
2.1. Obecně
2.2. Úroky – součást pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2.3. Odpisový plán
2.4. Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

3. Zásoby
3.1. Druhy materiálů účtovaných přímo do spotřeby
3.2. Způsob oceňování zásob a rozpouštění nákladů
3.3. Způsob účtování o zásobách (způsob A nebo B)
3.4. Zásoby – normy přirozených úbytků
3.5. Vymezení vlastních nákladů

4. Časová souslednost nákladů a výnosů
4.1. Časové rozlišení nákladů a výnosů
4.2. Dohadné položky
4.3. Rezervy

5. Kurzové rozdíly, cizí měny

6. Pohledávky po lhůtě splatnosti a opravné položky

7. Inventarizace (provedení a termíny)

8. Částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky

9. Pokladna

10. Cenné papíry

11. Směnky

12. Deriváty

13. Pracovní řád

14. Pracovněprávní nároky zaměstnanců

15. Cestovní náhrady

16. Automobily
16.1. Používání služebních motorových vozidel
16.2. Automobily pro soukromé účely

17. Forma, organizace a zaměření vnitropodnikového účetnictví

18. Účtování na podrozvahových účtech

19. Odložená daň

20. Účetní závěrka

21. Konsolidační pravidla

22. Operace s obchodním závodem

Závěr

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Pracovněprávní nároky vyslaných zaměstnanců
2. Umělci a vznik povinnosti vést účetnictví
3. Dohoda o provedení práce se slovenským zaměstnancem
4. Zdanění příjmů zahraničního zpěváka
5. Ukončení studia v průběhu kalendářního měsíce a zdravotní pojištění
6. Zdanění příjmů členů představenstva – daňových rezidentů Lucemburska
7. Smlouva o pronájmu a zveřejnění v registru smluv
8. Dobrovolný peněžitý příplatek akcionáře mimo základní kapitál

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY