Metodické aktuality č. 10/2022

Závěrečné číslo letošního ročníku MA je věnováno, jako již tradičně, účetní závěrce podnikatelů. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty se v posledních pěti letech v zásadě nijak nezměnily, poslední významnější změny nabyly účinnosti 1. 1. 2018. Jedinou výjimku představuje ustanovení zákona o účetnictví umožňující obchodním korporacím (bez povinností vůči ČNB) zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím podání u příslušného správce daně formou přílohy přiznání k dani z příjmů. Účetní jednotky, jejichž účetním obdobím je kalendářní rok, tak mohly poprvé postupovat u účetních závěrek za rok 2021.
V aktuálním prosincovém čísle si společně zanalyzujeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Připomeneme si, k jakým nejčastějším chybám dochází při vykazování údajů v účetní závěrce. A jako určitou nadstavbu k dané problematice jsme připojili popis základních rozdílů mezi účetní závěrkou sestavenou dle českých předpisů a dle IFRS.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2022

Účetní závěrka podnikatelů 2022 dle českých účetních předpisů a z pohledu IFRS
Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Alice Šrámková FCCA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2022

I. Účetní závěrka podnikatelů dle českých účetních předpisů

1. Co je účetní závěrka

2. Účel účetní závěrky

3. Rozsah účetní závěrky

4. Vliv kategorizace účetních jednotek

5. Účetní závěrka v běhu času, aneb sestavení, audit, schválení a zveřejnění
5.1. Sestavení účetní závěrky
5.2. Ověřování účetní závěrky auditorem
5.3. Schválení účetní závěrky
5.4. Způsoby zveřejňování účetní závěrky

6. Vymezení účetních výkazů

7. Analýza rozvahy

8. Analýza výkazu zisku a ztráty

9. Analýza přehledu o peněžních tocích

10. Analýza přehledu o změnách vlastního kapitálu

11. Příloha v účetní závěrce

12. Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období

13. Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení a jejich dopad do účetní závěrky

14. Výroční zpráva

15. Zpráva o vztazích

16. Nejčastější chyby ve vykazování informací v účetní závěrce

II. Účetní závěrka z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

1. Obecně k účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS

2. Ocenění aktiv a závazků

3. Vybrané rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Závěr

Okénko odborné angličtiny

Tematický obsah ročníku 2022