Metodické aktuality č. 5/2020

V květnovém čísle MA jsme se zaměřili na problematiku reklamací a odpovědnosti za vady. Nový občanský zákoník přinesl i do této oblasti určité změny. Dříve nežli se ponoříte do odborného textu a studia, je vhodné připomenout, že pro pochopení dané problematiky je nezbytné rozlišovat mezi dvěma pojmy – odpovědností za vady a zárukou. Zatímco v prvém případě se jedná o zákonnou odpovědnost za vady existující v době předání věci či díla, záruka pokrývá vady vzniklé po určitou stanovenou dobu od předání a jedná se o dobrovolně převzatou garanci prodávajícího či zhotovitele. Následující výklad se týká především zákonné odpovědnosti za vady. Podrobně vás provede hlavními pravidly nové právní úpravy, seznámí vás se zákonnými právy kupujícího či objednatele z vadného plnění, upozorní vás na to, že nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění práv z odpovědnosti za vady je jejich včasná reklamace. Současně vám poskytne i pohled účetní a ve vazbě na DPH.
Přinášíme také praktický souhrn opatření realizovaných v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 5. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2020

Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla
v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Reklamace v účetnictví
Ing. Lenka Dvořáková

I. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ ČI DÍLA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE

1. Struktura právní úpravy odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla

2. Možnost ujednat si práva z odpovědnosti za vady odlišně od zákona a její limity
2.1. Východisko: možnost odchýlit se od zákona a předem se vzdát práv
2.2. Zákonné limity ohledně omezení či vyloučení práv z odpovědnosti za vady
2.2.1. Ochrana spotřebitele či slabší strany
2.2.2. Prodej zboží v obchodě a další omezení
2.2.3. Pozor na prodej individuálně vymezené věci „jak stojí a leží“

3. Odpovědnost za vady třetího či vůči třetímu

4. Co založí vadu?

5. Okruh práv z odpovědnosti za vady
5.1. Základní přehled
5.2. Jak počítat právo na slevu z kupní ceny či ceny díla?
5.3. Právo na odstranění vady třetí osobou a náhradu účelně vynaložených nákladů po prodávajícím či zhotoviteli?
5.4. Smluvní pokuta za nepravdivost prohlášení o vlastnostech prodávané věci
5.5. Práva při předčasném plnění

6. Reklamace – pojem, význam, lhůty

7. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady – pojem, význam, lhůty

8. Několik poznámek k záruční odpovědnosti

II.  REKLAMACE V ÚČETNICTVÍ

1. Práva z vadného plnění

2. Reklamace a DPH
2.1. Reklamace a daňové doklady
2.2. Kdy opravit základ daně
2.3. Lhůta pro vystavení opravného daňového dokladu a odeslání dokladu příjemci plnění
2.4. Souvislost změn sazeb DPH s opravou základu daně
2.5. Oprava základu daně a cizí měna

3. Účetní zobrazení reklamací
3.1. Základní povinnosti účetních jednotek
3.2. Okamžik uskutečnění účetního případu u reklamací
3.3. Tvorba opravné položky
3.4. Rezerva v případě neuzavřených reklamačních řízení

Závěrem

VYBRANÁ OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM (DANĚ, SP a ZP)