Metodické aktuality č. 4/2020

Možnost odečíst si DPH na vstupu je stěžejní podmínkou zachování neutrality této daně vůči plátcům DPH. Nárok na odpočet daně ale nevzniká automaticky, plátce musí splnit podmínky vymezené zákonem o dani z přidané hodnoty. Z věcného hlediska plátce musí sledovat účel použití přijatých zdanitelných plnění, tzn. zda je využije pro svou ekonomickou činnost, nebo pro účely s ní nesouvisející, zda v rámci svých ekonomických činností je použije pro plnění, která zakládají nárok na odpočet daně, či pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. To následně ovlivní, v jaké výši bude moci plátce nárok na odpočet daně uplatnit v daňovém přiznání, zda v plné výši či částečné (poměrné anebo krácené). Zákon zároveň stanoví i určitá časová omezení – k jakému okamžiku odpočet vzniká, v jakém zdaňovacím období ho lze nejdříve nárokovat, jaká je maximální lhůta pro jeho uplatnění. Základní pravidla, která platí pro uplatňování a prokazování nároku na odpočet DPH, včetně postupu pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně si detailně a názorně vysvětlíme v tomto čísle MA. Na závěr publikace jsme připojili vybrané účetní operace související s daní z přidané hodnoty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 6. 4. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2020

Odpočet DPH v poměrné a krácené výši
Ing. Václav Benda

Vybrané problémy účtování daně z přidané hodnoty
Ing. Jana Dlabačová

I. ODPOČET DPH V POMĚRNÉ A KRÁCENÉ VÝŠI

1. Úvod

2. Základní podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

3. Prokazování nároku na odpočet daně

4. Poměrný nárok na odpočet daně

4.1. Vykazování poměrného nároku na odpočet daně v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení
4.2. Praktické postupy při uplatňování odpočtu daně v poměrné výši
4.3. Poměrný nárok na odpočet daně v případě přijaté dotace

5. Krácený nárok na odpočet daně

5.1. Vykazování kráceného nároku na odpočet daně v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení
5.2. Praktické postupy při uplatňování odpočtu daněv krácené výši

6. Vyrovnání kráceného nároku na odpočet daně

7. Úprava poměrného a kráceného odpočtu daně

II. VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

1. Časový posun při uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty

2. Účtování daně z přidané hodnoty u inventarizačních rozdílů

3. Úpravy odpočtu DPH při uplatnění odpočtu daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku

4. Úprava odpočtu daně z přidané hodnoty při dodání nemovité věci u významné opravy provedené od 1. 4. 2019

5. Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky v insolvenčním a exekučním řízení od 1. 4. 2019

6. Účtování záloh a daň z přidané hodnoty

7. Účtování náhrady škody

8. Účtování ručení v dani z přidané hodnoty

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností z pohledu DPH
2. Vybrané činnosti ve zdravotnictví – vazba na DPH
3. Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY