Metodické aktuality č. 10/2020

Novela daňového řádu neměla „lehký osud“, legislativním procesem úspěšně prošel až její druhý aktualizovaný návrh, který zohlednil i některé zásadní připomínky Komory daňových poradců. Od 1. 1. 2021 začnou platit změny v kontrolních postupech, novinky budou i v oblasti sankcí. Např. výše úroku z prodlení bude vázána na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, zkrátí se i doba, po kterou se úrok z prodlení neuplatní, z původních 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny. Pozitivně lze hodnotit také zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Tyto a další podstatné změny, které rozsáhlá novela přináší, si postupně projdeme v rámci prvního odborného bloku.
Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz účetnictví, je důležité, aby účetní jednotky věnovaly této přípravné fázi náležitou pozornost a nepodcenily ji. Proto jsme pro Vás připravili rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 12. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2020

Daňový řád – rozsáhlá novela od 1. 1. 2021
Ing. Zdeněk Burda

Přípravné práce před sestavením účetní závěrky obchodních společností k 31. 12. 2020
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

I. DAŇOVÝ ŘÁD - ROZSÁHLÁ NOVELA OD 1. 1. 2021

1. Daňové informační schránky
1.1. Funkčnost daňových informačních schránek
1.1.1. Daňová přiznání a další podání prostřednictvím DIS
1.1.2. Doručování písemností z finančního úřadu do DIS
1.2. Přihlašování do daňových informačních schránek
1.2.1. Plná moc a DIS
1.2.2. Pověření k obsluze DIS 
1.2.3. Rozdíly mezi plnou mocí a pověřením
1.3. Možné chyby při využití DIS
1.4. Zhodnocení předpokládaných možností nových DIS

2. Další podpora elektronizace
2.1. Vracení přeplatků na dani
2.2. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů v případě jeho elektronického podání

3. Ostatní úpravy v termínech pro podání přiznání k dani z příjmů

4. Nová úprava sankcí
4.1. Úrok z prodlení 
4.2. Úrok z posečkání 
4.3. Úrok z pozdě vráceného přeplatku na dani, úrok z nesprávně stanovené daně 
4.4. Úrok z daňového odpočtu 
4.4.1. Zákaz „úroku z úroků“
4.5. Pokuta za opožděné tvrzení daně
4.6. Pokuta za neelektronické podání 

5. Nesporná část nadměrného odpočtu 

6. Změny v kontrolní činnosti 
6.1. Statistiky kontrolních činností 
6.2. Zahájení kontroly
6.3. Výzva k podání daňového přiznání versus zahájení kontroly
6.4. Ukončování kontrol

7. Náležitosti daňového přiznání na www stránkách nebo zákonným způsobem?

8. Vrácení omylem zaplacené daně (§ 165 daňového řádu)

9. Podávání námitek (§ 159 daňového řádu)

10. Vracení přeplatků na dani 

11. Rodná čísla a DIČ

12. Nové důvody pro přezkoumání rozhodnutí

13. Lhůta pro vyjádření k předběžným výsledkům odvolání (§ 115 daňového řádu)

14. Pořizování obrazových či zvukových záznamů

15. Další prolomení mlčenlivosti

16. Elektronická podání následně potvrzená (tzv. „e-tiskopis“ - § 34 daňového řádu) 

17. Odborný konzultant

18. Povinnost správce daně vyrozumět daňový subjekt o výši nedoplatků před jejich vymáháním (§ 153 odst. 3 daňového řádu)

19. Vady podání (§ 74 daňového řádu)


II. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED SESTAVENÍM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
K 31. 12. 2020

Úvod

1. Inventarizace majetku a závazků 

2. Závěrečné operace u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

3. Závěrečné operace u dlouhodobého finančního majetku

4. Závěrečné operace u krátkodobého finančního majetku

5. Závěrečné operace u zásob

6. Pohledávky

7. Vlastní kapitál

8. Rezervy

9. Závazky (dluhy)

10. Časové rozlišení nákladů a výnosů

11. Dohadné položky

12. Odložená daň z příjmů

13. Splatná daň z příjmů 


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY