Metodické aktuality č. 8/2019

Oblast daně z přidané hodnoty je na úrovni v Evropské unie podrobně harmonizována. Řádnou implementaci směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty a navazujících právních předpisů EU do legislativy jednotlivých členských států posuzuje Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), dohlíží na jejich jednotný výklad a aplikaci, definuje pojmy. Rozhodnutí SDEU představují základní zdroj výkladu principů fungování systému DPH a jsou určující i pro vnitrostátní legislativu. Potřeba novelizace českého zákona o dani z přidané hodnoty byla, je a bude v řadě případů vyvolána právě nutností sladit jeho ustanovení s výklady SDEU. O významu judikatury SDEU vás přesvědčí i příspěvek Ing. Olgy Hochmannové.
Druhá část tohoto čísla obsahuje stanoviska k Vašim odborným dotazům, které jste zaslali na adresu naší redakce metodika@ucetni.cz.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 9. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2019

Judikatura SDEU k DPH
Ing. Olga Hochmannová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. JUDIKATURA SDEU K DPH

1. Vymezení základních pojmů - § 4 ZDPH 
1.1. Úplata 
1.2. Nájem nemovité věci, věcné břemeno k nemovité věci 

2. Výpočet obratu - § 4a ZDPH

3. Ekonomická činnost - § 5 ZDPH 

4. Dodání zboží, přenechání zboží k užití s opcí odkupu - § 13 ZDPH

5. Daňový doklad
5.1. Doručování daňového dokladu - § 28 ZDPH 
5.2. Náležitosti daňového dokladu, adresa dodavatele, dopad na odpočet daně
       - § 29 a § 72 ZDPH 

6. Odpočet daně 
6.1. Odpočet daně v případě, že se plánované zdanitelné plnění neuskutečnilo 
6.2. Použití přijatého zdanitelného plnění současně pro účely ekonomické činnosti i nesouvisející s ekonomickou činností, poměrný odpočet daně
6.3. Pořízení zboží z jiného členského státu a zákaz nároku na odpočet daně 
6.4. Opožděné vracení nadměrného odpočtu správcem daně a úroky z prodlení 

II. MA č. 6/2019 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 4. 2019 - OPRAVA

Oprava výkladu k novelizovanému § 76 odst. 6 zákona o DPH

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Prokazování nároku na odčitatelné položky zaměstnancem zaměstnavateli 
2. Daňové odpisy zděděné nemovitosti 
3. Pronájem části budovy družce
4. Výstavba bytového domu
5. Nezařazení nemovitosti do obchodního majetku a daňové dopady
6. Lyžařský kurz v Rakousku – správné uplatnění DPH 
7. Prodej osobního automobilu vloženého do základního kapitálu 
8. Ukončení činnosti společnosti (sdružení bez právní subjektivity) a vypořádání
    společného majetku 
9. Příjmy studenta ze závislé činnosti
10. Provozování dětských skupin 
11. Úprava odpočtu DPH při prodeji automobilu

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY