Metodické aktuality č. 5/2019

Věčným tématem odborných diskuzí se staly souběhy funkcí, tedy situace, kdy člen statutárního orgánu má zároveň pracovní poměr k dané obchodní korporaci. Ani po rekodifikaci soukromého práva se situace příliš nevyjasnila. S existencí pracovního poměru člena statutárního orgánu obecně zákon počítá, jak vyplývá z § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Nejasnosti však vznikají tehdy, pokud pracovní náplň se překrývá s povinnostmi, které mají členové statutárních orgánů plnit ze zákona, čímž máme na mysli zejména výkon obchodního vedení. Je možné na činnost člena statutárního orgánu obchodní korporace uzavřít pracovní smlouvu? Jaké činnosti je možné vykonávat v pracovním poměru souběžně s výkonem takové funkce? Aktuální pohled na přípustnost a právní režim takových souběhů s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu vám zprostředkuje JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., který se ve svém příspěvku zaměřil na statutární orgány kapitálových společností.
Ti z vás, kteří zaměstnáváte cizince nebo o jejich náboru uvažujete, jistě uvítají článek Mgr. Magdalény Vyškovské. Autorka v něm přehledně vysvětluje, za jakých podmínek mohou být cizinci v ČR zaměstnáni, jak správně jejich příjmy zdaňovat a v jakém státě odvádět za tyto zaměstnance sociální a zdravotní pojištění.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 4. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2019

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s.
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Zaměstnávání cizinců v České republice
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. SOUBĚH FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A PRACOVNÍHO POMĚRU
    VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM ČI V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Východisko – funkci člena statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovním poměru; pracovní poměr vznikne jen na jinou činnost

2. Krátké intermezzo v letech 2012 a 2013 – přípustný pracovní poměr na výkon (delegovaného) obchodního vedení

3. Důsledky uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu (právní režim nepravých souběhů)

4. Prostor pro pravé souběhy funkce a pracovního poměru
4.1. Výkon funkce vždy na obchodní vedení a zastupování společnosti navenek
4.2. Nejasnosti ohledně souběžných pracovních poměrů na činnost úsekového ředitele,
       resp. náměstka
4.3. Pozor na činnosti vykonávané „na oko“ či jen okrajově
4.4. Pozor též na podpůrné či odborné činnosti vykonávané bez nadřízeného
4.5. Dílčí shrnutí

5. Hlavní úskalí pracovní smlouvy na souběžný pracovní poměr

6. Souběh funkce a pracovního poměru z pohledu rozsahu zástupčího oprávnění

7. Důsledky nepravého souběhu založeného teprve následnou volbou či jmenováním vedoucího zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu

8. Stanovami předepsaný pracovní poměr člena k družstvu a výkon funkce člena statutárního orgánu

II. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE NEJEN Z POHLEDU POJIŠTĚNÍ A ZDANĚNÍ
     VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL PRO SUPERHRUBOU MZDU

1. Kdy mohou cizinci v České republice pracovat

2. Kde a jak zdanit příjmy cizinců v České republice
2.1. Daňoví nerezidenti pracující na území České republiky
2.2. Daňoví rezidenti České republiky pracující na území České republiky
2.3. Základ daně – superhrubá mzda
2.4. Další povinnosti zaměstnavatelů z daňového pohledu

3. Kam platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění
3.1. Jakým předpisům podléhá zaměstnanec podle koordinačních nařízení
3.2. Občané třetích států a koordinační nařízení
3.3. Jakým předpisům podléhá zaměstnanec, když se na něj nevztahují koordinační nařízení

4. Závěr

III. AKTUÁLNÍ INFORMACE

1. Daňový balíček 2019 schválen
2. Zákon o zpracování osobních údajů
3. Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR
    a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK

IV.  STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Práce na nemovité věci z pohledu DPH
2. Souběh OSVČ a společník – jednatel
3. Ukončení činnosti společníka ve společnosti (dříve účastníka ve sdružení)
4. Pořízení automobilu do s.r.o a jeho částečné používání jednatelem k soukromým účelům
5. Správné uplatnění DPH u prodeje zboží
6. Příjmy z nájmu a uplatnění nákladů spojených s provozem auta

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY