Metodické aktuality č. 2/2019

Rok 2019 přináší významné změny v sociálním pojištění, které se dotýkají jak OSVČ, tak zaměstnanců. Od prvního dne nového roku se zvýšila průměrná mzda a v důsledku toho i hranice všech příjmů, které se z ní odvozují. Od 1. ledna tohoto roku se mj. zvýšil rozhodný příjem, tj. příjem zakládající u zaměstnanců účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění. Tato změna se dotýká nejen odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, ale má dopady i do povinnosti zaměstnavatelů hlásit zaměstnance k účasti na pojištění. Začaly rovněž platit nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ. V oblasti zdravotního pojištění se změny výše vyměřovacích základů a odvodů zdravotního pojištění týkají všech skupin plátců pojistného. Veškerými novinkami vás podrobně a formou praktických příkladů provede Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Získáte aktuální informace i o dalších chystaných změnách.
Před více než rokem jsme se na stránkách našeho časopisu věnovali problematice vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu. Judikatura v této oblasti se neustále vyvíjí, s nejnovějšími rozhodnutími Nejvyššího soudu vás seznámí JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Dozvíte se, jaké jsou nové výklady právní úpravy společenství vlastníků, nájmu bytu aj.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 1. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2019

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2019
Ing. Marta Ženíšková

Znovu k vlastnictví, bytovému spoluvlastnictví a nájmu
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

A. OČEKÁVANÉ ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019
1. Poskytování náhrady mzdy za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti
2. E-neschopenka
3. Nová e-neschopenka

B. ZMĚNY OD 1. 1. 2019 V NÁVAZNOSTI NA VÝŠI PRŮMĚRNÉ MZDY OD 1. 1. 2019
1. Průměrná mzda
2. Redukční hranice
3. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění
3.1. Důsledky změny výše rozhodného příjmu od 1. 1. 2019 na příkladech u zaměstnance,
       jehož zaměstnání přechází z roku 2018 do roku 2019
4. Maximální vyměřovací základ

C. ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ OSVČ
1. Změny v návaznosti na průměrnou mzdu
2. Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
    na státní politiku zaměstnanosti a v zákoně o důchodovém pojištění
2.1. Kdo se považuje za OSVČ
2.2. Oznamování zahájení a skončení samostatné výdělečné činnosti
2.3. Zálohy na důchodové pojištění
2.3.1. Placení záloh
2.3.1.1. Splatnost zálohy
2.3.1.2. Povinnost platit zálohy
2.3.1.3. Vznik a zánik povinnosti platit zálohy
2.3.2. Nová výše zálohy po podání Přehledu
2.3.3. Postup podle přechodného ustanovení
2.3.4. Výše měsíčního vyměřovacího základu
2.4. Pojistné na nemocenské pojištění
2.4.1. Splatnost pojistného
2.4.2. Měsíční základ
2.4.3. Placení pojistného dopředu
2.4.4. Podání přehledu – změna výše maximálního měsíčního základu
2.4.5. Postup podle přechodného ustanovení

D. VÝKLADY K NEMOCENSKÉMU POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉMU
1. K účasti na nemocenském pojištění
1.1. Zaměstnanec
1.2. Účast na nemocenském pojištění
1.2.1. Zaměstnání ostatní (§ 6 ZNP)
1.2.2. Zaměstnání malého rozsahu (§ 7 ZNP)
1.2.3. Zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce (§ 7a ZNP)
1.3. Rozúčtovávání odměny a výplata odměny
2. K rozhodnému období pro odvod pojistného
3. K otcovské
3.1. Souběh nároku na dávky nemocenského pojištění
4. Dlouhodobé ošetřovné
5. Pravděpodobný příjem
6. Pokuty v nemocenském pojištění a pojistném
7. Uzavírání DPP s jednatelem s.r.o. nebo členy orgánů družstva, akciových společností apod.

E. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

F. ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE

1. Minimální mzda se od 1. 1. 2019 zvyšuje
2. Upozornění GFŘ na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení
    bez právní subjektivity

III. ZNOVU K VLASTNICTVÍ, BYTOVÉMU SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJMU

1. Bytové spoluvlastnictví
1.1. Přechod mezi starým a novým právem
1.2. Hranice omezené osobnosti (subjektivity) společenství vlastníků
1.3. Předpoklady pro napadení platnosti usnesení shromáždění

2. Nájem (nejen) bytu
2.1. Nezbytný obsah a forma nájemní smlouvy
2.2. Náležitosti a „odvolání“ výpovědi z nájmu bytu
2.3. Další způsoby zániku nájmu
2.4. Vázanost nájemce služebné věci služebností váznoucí na předmětu nájmu

3. Nabytí nemovitosti od neoprávněného (ochrana dobré víry v údaje
    zapsané do katastru nemovitostí)

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY