Metodické aktuality č. 10/2019

Blíží se opět čas příprav na uzavření účetnictví a sestavení účetní závěrky. Tento proces je náročný a je třeba mu věnovat dostatek času, aby nedocházelo ke zbytečným chybám. Před uzavřením účetních knih je třeba provést řadu činností, jejichž obsah by měl být upraven vnitřní směrnicí účetní jednotky. Je třeba provést inventarizaci majetku a závazků a zaúčtovat vzniklé inventarizační rozdíly, správně rozlišit, které náklady a výnosy patří do běžného účetního období a které jsou součástí příštího účetního období, a zaúčtovat dohadné položky. V případě, že účetní jednotka tvoří rezervy, je nezbytné ověřit jejich výši a odůvodněnost. Musíme rovněž zjistit, jaké máme nedobytné pohledávky a pohledávky po splatnosti a rozhodnout o tvorbě opravných položek či odpisu pohledávek. Nesmíme zapomenout zaúčtovat k rozvahovému dni kurzové rozdíly. To vše předchází správnému vyčíslení výsledku hospodaření a výpočtu a zaúčtování daně z příjmů. Na obsahu desátého čísla MA se autorsky podíleli Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková. Abyste celý proces účetní závěrky zvládli dobře a efektivně, připravili pro vás řadu praktických přehledů a příkladů. Zvláštní přílohu publikace tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 25. 11. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2019

Účetní závěrka podnikatelů 2019
Kolektiv autorů

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2019

1. Právní rámec
1.1. Účetní předpisy
1.2. Daňová oblast
1.3. Sociální a zdravotní pojištění
1.4. Pracovněprávní oblast
1.5. Zákon o zpracování osobních údajů

2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál

3. Uzávěrkové operace
3.1. Kategorizace účetních jednotek a oceňování reálnou hodnotou
3.2. Odpisy a opravné položky
3.2.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.2.2. Opravné položky
3.2.3. Odpis pohledávek
3.3. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.3.1. Časové rozlišení
3.3.2. Dohadné položky
3.3.3. Rezervy
3.4. Závazky, výdaje příštích období, dohadné účty pasivní
3.5. Kurzové rozdíly
3.6. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
3.7. Odložená daň
3.8. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

4. Účetní závěrka
4.1. Kategorizace účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky
4.2. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce
4.3. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
4.4. Úplnost účetnictví, odpovědnost, výroční zpráva
4.5. Zpráva o vztazích
4.6. Ověřování účetní závěrky auditorem
4.7. Schválení účetní závěrky
4.8. Zveřejňování účetní závěrky
4.9. Konsolidovaná účetní závěrka

5. Příklady k účetní závěrce

PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2019