Metodické aktuality č. 5/2018

Více než čtyři roky uplynuly ode dne, kdy vstoupil v účinnost zákon o obchodních korporacích, který spolu s novým občanským zákoníkem nahradil obchodní zákoník. Aplikace nové právní úpravy narážela a stále naráží na řadu výkladových nejasností, názory odborníků se mění, objevují se nové problémy. O názorových posunech nakonec svědčí i série odborných článků věnovaných právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, publikovaných v předchozích ročnících Metodických aktualit. V aktuálním článku JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. prezentuje nové výklady a rozsudky Nejvyššího soudu ČR, ve svém příspěvku se opírá i o stanoviska soudců publikovaná v odborné literatuře.
V závěrečné části tohoto čísla vám nabízíme zpracované odpovědi na odborné dotazy z oblasti účetnictví a daní, které obdržela redakce časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 4. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2018

Právní úprava s.r.o. a a.s. v pátém roce své účinnosti
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V PÁTÉM ROCE SVÉ ÚČINNOSTI

1. Úvod

2. Generální podřízení se novému právu (opt – in) 

3. Valná hromada

3.1. Působnost valné hromady schvalovat převod či zastavení závodu nebo jeho části

3.2. Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
3.2.1. Změna společenské smlouvy per rollam bez notářského zápisu
3.2.2. Jak doručit návrh rozhodnutí mimo zasedání?
3.2.3. Kdy mít rozhodnutí mimo zasedání za přijaté?

3.3. K úskalím zákonné úpravy dodatečného hlasování na valné hromadě

3.4. Dopady zákazu výkonu hlasovacího práva

3.5. Předpoklady napadení platnosti usnesení valné hromady společníkem

3.6. Rejstříkový přezkum platnosti / existence usnesení valné hromady

4. Zastupování společnosti členem statutárního orgánu

5. Odměňování člena voleného orgánu společnosti

6. Souběh funkčního vztahu s pracovním poměrem

7. Podíl (akcie) ve společném jmění

8. Podíl / akcie bez hlasovacího práva

9. Převoditelnost podílu / zánik účasti ve společnosti s ručením omezeným

10. Znovu k šestiměsíčnímu časovému testu pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

11. Vliv zaměstnanců na složení dozorčí rady akciové společnosti

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Uplatnění odpočtu při pořízení zboží z jiného členského státu
2. Spolek – účtování o činnosti dětské skupiny
3. Výpočet pravděpodobného výdělku
4. DPH a přeprava osob do Německa
5. Silniční daň při použití soukromého auta k podnikání jinou OSVČ

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY