Metodické aktuality č. 4/2018

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů občanů v evropském prostoru. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost od 25. května 2018 a týká se všech firem, institucí, živnostníků a on-line služeb, které pracují s osobními údaji klientů. GDPR zavádí celou řadu nových povinností a pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. To vše se na straně firem a dalších dotčených subjektů odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, budou muset zavést nezbytná technická, organizační a procesní opatření a zdokumentovat, že zpracovávají pouze ta osobní data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná. Snadnější orientaci v problematice GDPR vám umožní článek Mgr. Zuzany Kohútové, která se věnuje i specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice.
V další části časopisu si zrekapitulujeme metody zamezení dvojího zdanění, které obsahují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, dosud uzavřené Českou republikou. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 3. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2018

GDPR pro účetní a mzdové účetní
Mgr. Zuzana Kohútová

Metody zamezení dvojího zdanění
Ing. Pavel Kyselák

I. OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) PRO ÚČETNÍ A MZDOVÉ ÚČETNÍ

1. Úvod do problematiky ochrany osobních údajů a Nařízení
1.1. Koncepční východiska nové právní úpravy  
1.2. Působnost Nařízení
1.3. Definice základních pojmů a vybrané nové instituty
1.4. Zásady při zpracování OÚ

2. Obecné povinnosti při zpracování osobních údajů
2.1. Právní základy pro zpracování OÚ
2.2. Implementace technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
2.3. Porušení zabezpečení osobních údajů (tzv. incident) a jeho hlášení
2.4. Doporučený obsah interní administrativy

3. Povinnosti v souvislosti se zajišťováním práv subjektů údajů
3.1. Koncepční východisko úpravy práv subjektů údajů
3.2. Plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů
3.3. Přehled práv subjektů údajů dle Nařízení
3.4. Některé další procesní aspekty zajišťování práv subjektů údajů

4. Zpracovatelské vztahy a povinnosti při předávání osobních údajů
4.1. Postavení správce a zpracovatele
4.2. Zpracovatelská smlouva
4.3. Specifika přeshraničního předávání OÚ a předávání OÚ v rámci koncernu

5. Důsledky porušení povinností při ochraně osobních údajů
5.1. Veřejnoprávní důsledky porušení povinností při ochraně OÚ
5.2. Občanskoprávní odpovědnost vůči subjektům údajů a ve smluvních vztazích

6. Očekávaný vývoj evropské a národní legislativy
6.1. Doplňující legislativa a výkladová stanoviska
6.2. Osvědčení o ochraně osobních údajů a kodexy chování

7. Dotazy z praxe

PŘÍLOHA – VZORY DOKUMENTŮ

II. METODY ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

1. Úplný zápočet
2. Prostý zápočet
3. Úplné vynětí
4. Vynětí s výhradou progrese
5. Metoda vynětí u závislé činnosti

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Uskutečňování přepravy při vývozu zboží a uplatňování DPH
2. Prodej pozemku z pohledu DPH
3. Zdanění odměny jednatele od 1. 1. 2018
4. Zaměstnávání manželky
5. Přemístění zboží německým dodavatelem do ČR za účelem jeho následného prodeje
6. Oprava kotle v bytovém domě  
7. Dočasná pracovní neschopnost a prodloužení výpovědní doby
8. Příspěvek na dovolenou hrazený z FKSP

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY