Metodické aktuality č. 3/2018

V závěru loňského roku byla publikována novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele, která přináší několik změn – ať již se jedná o změny v odpisování goodwillu, metodu ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky, nebo o změny ve vykazování některých položek účetních výkazů aj. Všechny tyto změny se týkají až účetního období započatého v roce 2018. Podrobný komentář pro Vás připravila Ing. Jana Pilátová, auditorka a prezidentka SÚ ČR.
Důležité daňové změny se týkají daní z příjmů. Některé z nich platí již pro rok 2017, většina je ale účinná až pro zdaňovací období započaté 1. 7. 2017 a později, v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. Vybraným daňovým změnám se ve svém příspěvku věnuje Ing. Jana Dlabačová, auditorka a daňová poradkyně.
Samostatný článek je věnován zdaňování příjmů daňových nerezidentů, které plynou ze zdrojů na území České republiky. Touto problematikou Vás provede Ing. Pavel Kyselák, specialista na oblast mezinárodního zdanění.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 2. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2018

Novinky v účetnictví podnikatelů
a v daních z příjmů 2017 a 2018
Ing. Jana Pilátová,
Ing. Jana Dlabačová,
Ing. Pavel Kyselák
 

I. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ
    PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ ZAPOČATÉ V ROCE 2018

1. Změny v odpisování goodwillu
1.1. Znění vyhlášky platné od účetního období započatého v roce 2018
1.2. Změny v porovnání s předcházející úpravou
2. Výsledky výzkumu a vývoje
2.1. Znění vyhlášky platné od účetního období započatého v roce 2018
2.2. Změny v porovnání s předcházející úpravou
3. Oceňování majetku reálnou hodnotou
3.1. Postup pro mikro účetní jednotku, která se přeřazuje do hodnotově vyšší kategorie
3.2. Postup pro účetní jednotku, která se přeřazuje    
       z hodnotově vyšší kategorie do kategorie mikro
4. Vykazování a oceňování derivátů
5. Změny ve vykazování položek účetních výkazů
5.1. Vykazování nehmotných výsledků (výzkumu) vývoje
5.2. Vykazování časového rozlišení
5.3. Vykazování nerozděleného zisku a ztráty minulých let
5.4. Vykazování srovnatelných údajů za minulé období
       v přehledu o peněžních tocích

II. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2017 A 2018

1. Výběr některých novel
2. Paušální výdaje procentem z příjmů u fyzických osob
3. Daňové zvýhodnění na děti
4. Srážková daň ze závislé činnosti
5. Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění
    od 1. 1. 2017
6. Rozšíření zaměstnaneckých výhod o zdravotnické prostředky
    a tištěné knihy
7. Odpisovatel a odpisování technického zhodnocení
    podnájemcem
8. Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
9. Finanční leasing
10. Daň z nabytí nemovitých věcí
11. Náklady exekuce
12. Pojistné plnění z pojištění domu sjednaného SVJ
13. Výzkum
14. Evidence tržeb a sleva na evidenci tržeb
15. Minimální mzda

III. PŘÍJMY DAŇOVÝCH NEREZIDENTŮ

1. Stálá provozovna
2. Příjmy ze závislé činnosti
3. Zvláštní sazba daně 35 %
4. Příjmy ze služeb
5. Příjmy z převodu nemovitých věcí
6. Příjmy z užívání nemovitých věcí
7. Příjmy z nezávislé činnosti
8. Příjmy umělců a sportovců
9. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 1. a bod 2.
10. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 3.
11. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 4.
12. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 5.
13. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 6.
14. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 7.
15. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 8.
16. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 9.
17. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 10.
18. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 11.
19. Příjmy dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP bod 12. až 14.

IV. AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR
Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

V. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Povinnost zapsat údaje o skutečném majiteli právnické
    osoby do neveřejného rejstříku
2. Armovací práce na stavbě na Slovensku
3. Daňové zvýhodnění na studenta VŠ

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY