Metodické aktuality č. 10/2018

Konec roku se nezadržitelně blíží a spolu s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. Vlastnímu sestavení účetních výkazů a přílohy předchází vždy velký objem činností, v závěru běžného účetního období je třeba zaúčtovat celou řadu účetních operací. V rozšířeném vydání tohoto čísla Metodických aktualit jsme se snažili shrnout nejpodstatnější informace, abyste bez problémů a zbytečných chyb účetní uzávěrku a závěrku zvládli. Na úvod si společně připomeneme nejdůležitější změny v účetnictví podnikatelů pro rok 2018. Podrobněji se budeme věnovat inventarizaci majetku a závazků a jejímu řádnému provedení. V rámci uzávěrkových operací si zopakujeme hlavní zásady pro účtování odpisů, opravných položek, časového rozlišení, dohadných položek, odložené daně, splatné daně či rezervy na daň aj. Praktické příklady a přehledy vám pomohou správně zařadit účetní jednotku do příslušné kategorie a ve vazbě na ni pak i určit, v jakém rozsahu budete účetní závěrku sestavovat. Zopakujeme si i základní kritéria pro povinnost auditu. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. Odborný text zpracoval autorský kolektiv: Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 11. 2018

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2018

Účetní závěrka podnikatelů 2018
Kolektiv autorů

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2018

1. Právní rámec
1.1. Účetní předpisy
1.2. Daňová oblast
1.3. Sociální a zdravotní pojištění
1.4. Pracovněprávní oblast
1.5. Vybraná ostatní legislativa

2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál

3. Uzávěrkové operace
3.1. Odpisy a opravné položky
3.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.1.2. Opravné položky
3.1.3. Odpis pohledávek
3.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.2.1. Časové rozlišení
3.2.2. Dohadné položky
3.2.3. Rezervy
3.3. Závazky, výdaje příštích období, dohadné účty pasivní
3.4. Kurzové rozdíly
3.5. Výsledek hospodaření minulých let
3.6. Odložená daň
3.7. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

4. Účetní závěrka
4.1. Kategorizace účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky
4.2. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce
4.3. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
4.4. Výroční zpráva
4.5. Zpráva o vztazích
4.6. Ověřování účetní závěrky auditorem
4.7. Schválení účetní závěrky
4.8. Zveřejňování účetní závěrky
4.9. Konsolidovaná účetní závěrka

5. Příklady k účetní závěrce

PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2018