Metodické aktuality č. 1/2018

 

Od doby, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, se v rámci našeho časopisu pravidelně věnujeme vybraným tématům ve světle této nové právní úpravy. Rekodifikace soukromého práva přinesla řadu výkladových nejasností, v praxi se objevují stále nové a nové problémy, které je nutné řešit. Odpovědi na sporné otázky nám snad poskytne postupně vznikající nová judikatura. Rádi bychom upozornili, že uplynulé tři roky přinesly v řešení některých otázek významný názorový posun. A to je také hlavní důvod, proč se v prvním čísle nového ročníku Metodických aktualit opět vracíme k problematice rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti či neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. tak ve svých aktuálních příspěvcích navazuje na své výklady a komentáře publikované v MAč. 8/2016 a MA č. 1/2017.
Na závěr publikace připojujeme několik odpovědí k dotazům z oblasti účetnictví a daní.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 12. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2018

Znovu k rozdělení zisku a neplatnosti smlouvy
v novém soukromém právu
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. ZNOVU K ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH
    ZDROJŮ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
    A V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

1. Zvláštní druhy podílů a akcií ve vazbě na rozdělení zisku či
    jiných vlastních zdrojů
2. Časový test pro použitelnost účetní závěrky, na jejímž
    základě valná hromada
    rozděluje zisk
3. Další otázky spojené s usnesením valné hromady o rozdělení
    zisku a jiných vlastních zdrojů či úhradě ztráty
4. Příplatky do vlastního kapitálu a jejich vracení / rozdělení
5. Vypořádací podíl

II. ZNOVU K FORMĚ, URČITOSTI A NEPLATNOSTI
     SMLOUVY
A DALŠÍCH PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ NOVÉM
     OBČANSKÉM
PRÁVU

1. Forma smlouvy či dohody
1.1. Forma smlouvy o převodu podílu v družstvu
1.2. Právní význam zápisů ve stavebním deníku
1.3. Vymezení dohody o změně smlouvy

2. Určitost smlouvy
2.1. Určitost dohody o smluvní pokutě
2.2. Určitost vymezení díla
2.3. Určitost vymezení předmětu nájmu

3. Neplatnost smlouvy
3.1. Odstranitelný rozpor se zákonem
3.2. Přistoupení k budoucímu dluhu
3.3. Smluvní pokuta vázaná na odstoupení od smlouvy
       (a jiné podmínky)
3.4. Další judikatura k podmínkám
3.5. Odstoupení od dílčí dohody tvořící komplex narovnání
3.6. Omyl a jeho omluvitelnost

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Nevýdělečná organizace – výpočet krátícího koeficientu
    pro účely DPH
2. Mikro účetní jednotka – zveřejnění účetní závěrky
    za rok 2016
3. Aktualizace software z důvodu legislativních změn
4. Náklady na občerstvení
5. Odměna exekutora
6. Zprostředkování služeb
7. Nákup ojetého auta v Německu
8. Nový § 21 odst. 8 zákona o DPH
9. Nákupy přes PayPal

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY

TEMATICKÝ OBSAH  MA ROČNÍK 2017