Metodické aktuality č. 9/2017

Deváté číslo Metodických aktualit je věnováno dalším vybraným oblastem nové právní úpravy občanského zákoníku. Úprava vlastnictví, bytového spoluvlastnictví i nájmu doznala zákonem č. 89/2012 Sb. významných změn. V rámci vymezených oblastí se autor, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., zaměřuje především na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, z níž vyplývá řada závěrů důležitých pro praxi. Nejnovější judikatura se dotýká např. vymezení součásti věci (bytu), rozhodování o stavebních úpravách společných částí domu či ochrany vlastníka před nezákonným rozhodnutím shromáždění (SVJ), ale i obsahu a formy nájemní smlouvy, vydržení práva nájmu, konkludentního obnovení nájmu, zákonných důvodů výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele aj.
V závěru publikace jsme zařadili také několik stanovisek k vašim odborným dotazům.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 10. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2017

Vlastnictví, bytové spoluvlastnictví a nájem
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

 Dotazy z praxe
Kolektiv autorů


I. VLASTNICTVÍ, BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM

1. Bytové spoluvlastnictví

1.1. Přechod mezi starým a novým právem
1.2. Součást bytu vs. společná část domu
1.3. Lhůta a důvod k napadení platnosti usnesení shromáždění

2. Nájem (nejen) bytu

2.1. Nezbytný obsah a forma nájemní smlouvy
2.2. Další způsoby vzniku nájmu
2.2.1. Vydržení práva nájmu
2.2.2. Obnovení nájmu
2.3. Výpověď z nájmu bytu
2.3.1. Obecně
2.3.2. Vlastní bytová potřeba pronajímatele
2.3.3. Hrubé či zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce
2.4. Uplatnění práva na vyúčtování záloh na služby poskytované
        s nájmem a jeho promlčení

3. Ochrana vlastnického práva (nejen) v souvislosti s nájmem

3.1. Negatorní (zápůrčí) žaloba (i proti pronajímateli)
3.2. Žaloby z imisí
3.2.1. Základní režim (§ 1013 odst. 1 ObčZ)
3.2.2. Sázení nebo odstranění stromů (a jiné imise rostlin)
3.2.3. Privilegované imise z úředně schváleného závodu
          (§ 1013 odst. 2 ObčZ)
3.3. Vlastnická žaloba versus vypořádání nájmu (a vymezení
       součásti věci)  

4. Překážka nezbytné cesty 

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Pronájem bytu v Rakousku
2. Plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě
    s byty – účtování dohadných položek
3. Účtování skonta u nakoupeného materiálu
4. Fondy ze zisku a základní kapitál – bytová družstva a SVJ
5. Změna sídla společnosti – vystavování daňových dokladů

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY