Metodické aktuality č. 6/2017

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se podstatným způsobem změnil institut náhrady škody. Metodické aktuality č. 6/2017 přinášejí odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který vás provede vybranými změnami v pojetí právní úpravy škody a náhrady škody. Základní rozdíl vyplývá již z používané terminologie – nová právní úprava vymezuje škodu jako újmu na jmění. Z pohledu vzniku povinnosti k náhradě škody rozlišuje, jaké povinnosti byly porušeny – zda došlo k porušení dobrých mravů, porušení zákona nebo porušení smlouvy. Nový občanský zákoník ve vztahu k náhradě škody nepřevzal ze staré úpravy obecný zákaz vzdání se práv, která mohou vzniknout teprve v budoucnu, nicméně obsahuje dílčí zákazy. Zásadně změnil i způsob náhrady škody, oproti staré právní úpravě jednoznačně upřednostňuje uvedení do předešlého stavu (oproti náhradě v penězích).
V rámci výkladu autor odkazuje na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu, využívá rovněž starší judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 5. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2017

Škoda a její náhrada v novém občanském zákoníku
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

 

I. ŠKODA A JEJÍ NÁHRADA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

1. Poznámka k přechodným ustanovením

2. Pojem škody
2.1. Škoda jako újma na jmění (tedy i zvětšení dluhů)
2.2. Škoda na věci
2.3. Náhrada nemajetkové újmy?
2.3.1. Obecně k náhradě nemajetkové újmy
2.3.2. Ušlá radost z dovolené (a specifická odpovědnost pořadatele zájezdu)
2.4. Nepředvídatelná škoda?
2.5. Specifika určení škody při porušení péče řádného hospodáře

3. Protiprávní jednání / událost
3.1. Úvodem
3.2. Úmyslné porušení dobrých mravů
3.3. Porušení zákonné povinnosti (deliktní odpovědnost)
3.4. Porušení smluvní povinnosti (kontraktní odpovědnost)

4. Příčinná souvislost (kauzalita)

5. Zavinění (subjektivní či objektivní odpovědnost)?

6. Spoluzpůsobení škody

7. Způsob náhrady škody

8. Dispozice s právem na náhradu škody

9. Vybrané praktické případy zvláštní odpovědnosti za škodu
9.1. Odpovědnost za škodu na zaparkovaném voze?
9.2. Škoda způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž
       bylo použito při plnění závazku?
9.3. Škoda způsobená informací či radou
9.4. Škoda způsobená věcí

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Upozornění ke stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 – možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

DPH při prodeji pozemku

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY