Metodické aktuality č. 10/2017

Poslední číslo letošního ročníku Metodických aktualit přináší důležité informace k účetní závěrce podnikatelů. Soustředili jsme se na vybrané problémové okruhy. Úvodní kapitola shrnuje nejvýznamnější legislativní změny roku 2017. V dalším textu jsme se zaměřili na oblast inventarizace a v jejím rámci detailněji na jednotlivé složky majetku, závazky a vlastní kapitál. V části věnované uzávěrkovým operacím si mj. připomeneme, jak správně účtovat o odložené či splatné dani z příjmů či o rezervě na tuto daň. Aby účetní jednotka sestavila účetní závěrku co do rozsahu a obsahu správně, je nezbytné, aby došlo k jejímu správnému zařazení v rámci kategorizace účetních jednotek – zrekapitulujeme si proto kritéria stanovená zákonem o účetnictví. Pravidla pro sestavení účetní závěrky jsou shrnuta do praktických přehledů. Na konkrétních příkladech si také vysvětlíme, kdy vzniká účetní jednotce povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh.
Na obsahu Metodických aktualit č. 10/2017 se autorsky podíleli Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 11. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

  OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2017

Účetní závěrka podnikatelů 2017

1. Právní rámec

1.1. Účetní předpisy
1.2. Daňová oblast
1.3. Sociální a zdravotní pojištění
1.4. Pracovněprávní oblast
1.5. Vybraná ostatní legislativa

2. Inventarizace

2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného
       majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého
       a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál

3. Uzávěrkové operace

3.1. Odpisy a opravné položky
3.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.1.2. Opravné položky
3.1.3. Odpis pohledávek
3.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.2.1. Časové rozlišení
3.2.2. Dohadné položky
3.2.3. Rezervy
3.3. Kurzové rozdíly
3.4. Výsledek hospodaření minulých let
3.5. Odložená daň
3.6. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

4. Účetní závěrka

4.1. Kategorizace účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní
       závěrky
4.2. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce
4.3. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
       kapitálu
4.4. Výroční zpráva
4.5. Zpráva o vztazích
4.6. Ověřování účetní závěrky auditorem
4.7. Schválení účetní závěrky
4.8. Zveřejňování účetní závěrky
4.9. Konsolidovaná účetní závěrka

5. Příklady k účetní závěrce

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2017