Metodické aktuality č. 1/2017

V prvním čísle nového ročníku Metodických aktualit jsme se zaměřili na právní úpravu formy, určitosti a platnosti smlouvy a dalších právních jednání v občanském zákoníku. Volně tak navazujeme na odborný komentář publikovaný před třemi roky v MA č. 1/2014. Z právní úpravy občanského zákoníku vyplývá, že právní jednání musí být učiněno svobodně a vážně, určitě a srozumitelně a pokud je pro něj stanovena forma zákonem, je třeba ji dodržet. Také obsahuje pravidlo, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (§ 574). Přestože se občanský zákoník neplatnosti smluv a dalších právních jednání snaží svou úpravou předcházet, lze vymezit některé vady, které neplatnost mohou způsobit – např. nedodržení zákonem stanovené formy, rozpor s dobrými mravy, jednání v omylu o rozhodující okolnosti aj. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. ve svém článku přináší aktuální informace, věnuje se výkladu a aplikaci pravidel v dané oblasti při zohlednění nejnovějších odborných stanovisek a judikatury Nejvyššího soudu. MA č. 1/2017 dále obsahují odpovědi na dotazy z praxe týkající se účetní a daňové problematiky. Odborná stanoviska jsou zařazena do samostatného závěrečného bloku časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 1. 1. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2017

Forma, určitost a neplatnost smlouvy
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 I. FORMA, URČITOST A NEPLATNOST SMLOUVYA DALŠÍCH
    PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ V NOVÉM OBČANSKÉM PRÁVU


1. Forma právního jednání

1.1. Zásada bezformálnosti a její limity
1.2. Forma přistoupení k dluhu
1.3. Forma garance za plnění třetího
1.4. Forma uznání pohledávky jako pravé
1.5. Forma smlouvy o smlouvě budoucí
1.6. Forma smlouvy o převodu podílu v družstvu
1.7. Forma smlouvy o převodu (a zastavení) podílu ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
1.8. Forma postoupení pohledávky a prominutí dluhu
1.9. Forma kupní smlouvy a některých ujednání v ní
1.10. Forma plné moci (a důsledky nedodržení zákonem stanovené formy)
1.11. Důsledky nedodržení sjednané formy

2. Určitost právního jednání

2.1. Určitost smlouvy o smlouvě budoucí
2.2. Určitost plné moci
2.3. Určitost dohody o smluvní pokutě

3. Některé praktické důvody neplatnosti právních jednání

3.1. Neplatnost pro omyl o rozhodující okolnosti
3.2. Neplatnost pro rozpor s dobrými mravy
3.3. Neplatnost nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách
3.4. Neplatnost chránící slabší stranu


II. AKTUALITY

1. Tisková zpráva - Stanovisko Svazu účetních České republiky
     k zákonu o evidenci tržeb
2. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017


III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Sleva na evidenci tržeb
2. Příspěvková organizace – tržby vyloučené z evidence tržeb
3. Dovoz zboží z USA
4. Dovoz zboží s ukončením přepravy v jiném členském státu
5. Přeprava zboží po tuzemsku a v EU pro společnost ze třetí země
6. Zprostředkování obchodu fyzickou osobou z Libanonu
7. Oprava odpočtu daně
8. Řádné ukončení vysokoškolského studia a nárok na daňové zvýhodnění
9. Náhrada škody způsobené zvěří na lesních kulturách
10. Možné způsoby účtování
11. Účtování o zásobách způsobem B
12. Kurzové rozdíly u záloh
13. SVJ – prodlení se zpracováním účetnictví a vyúčtováním služeb


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY