Metodické aktuality č. 7/2016

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva jsme se v Metodických aktualitách již dvakrát věnovali nejpodstatnějším změnám v právní úpravě obchodních společností. Od té doby se některé názory a výklady posunuly jiným směrem, můžeme čerpat z nových rozhodnutí odvolacích vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR, z výkladových stanovisek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Proto jsme se rozhodli sedmé číslo Metodických aktualit opět věnovat právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Odborný článek pro Vás zpracoval JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Ve svém příspěvku navazuje na svůj předešlý výklad, v některých ohledech aktualizuje své závěry v návaznosti na novou judikaturu a prezentované názory soudců, reaguje také na další problémy aplikace nové právní úpravy, které přinesla praxe.

V závěrečné části tohoto čísla Vám nabízíme další zpracované odpovědi na odborné dotazy z praxe, které směřovaly především do oblasti daně z přidané hodnoty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 6. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2016

Právní úprava s.r.o. a a.s.
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorůI. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM
    OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
    VE TŘETÍM ROCE SVÉ ÚČINNOSTI


1. Generální podřízení se novému právu (opt – in)
2. Přizpůsobení zakladatelských právních jednání novému právu
3. Počet jednatelů ve společenské smlouvě ale jen základní číslovkou!
4. Pozor ale na změnu společenské smlouvy per rollam bez notářského zápisu
5. Forma rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady
6. Zastupování společnosti členem statutárního orgánu
7. Důsledky zastupování člena statutárního orgánu v situaci střetu zájmů
8. Smlouva o výkonu funkce, odměňování člena voleného orgánu společnosti
9. Souběh funkčního vztahu s pracovním poměrem
10. Funkční období, odstoupení z funkce člena voleného orgánu společnosti
11. Převod, rozdělení, spojení a zastavení podílů
      ve společnosti s ručením omezeným
12. Podíl (akcie) ve společném jmění
13. Druhy podílů / akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku
14. Zápis, že nebyl vydán kmenový list, do obchodního rejstříku
15. Exekuce na podíl, obnovení účasti společníka ve společnosti
16. Struktura monistické akciové společnosti

II. INFORMACE GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016
(dále jen „zákon o DPH“)

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zprostředkování prodeje části obchodního závodu
2. Konsignační sklad na Slovensku
3. Osobní automobil pořízený od plátce v roce 2008
    a jeho prodej do jiného členského státu
4. Osobní automobil pořízený od plátce jako osvobozené plnění v roce 2008
    a jeho prodej
5. Prodej osobního automobilu pořízeného od neplátce v roce 2008
6. Zboží dodané českému plátci z Rakouska
7. Zboží dodané ze třetí země, ale fakturované slovenským plátcem
8. Pořízení licence k software od zahraniční společnosti
9. Manažerské pojištění zaměstnance
10. Střídavá péče a potvrzení zaměstnavatele
11. Ubytování se stravováním – správná sazba DPH

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY