Metodické aktuality č. 5/2016

Novelizace účetních předpisů pro podnikatele přinesla pro rok 2016 několik podstatných změn. Významně se dotkla i oblasti zásob. V souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení položek výkazu zisku a ztráty došlo ke změně účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace zásob, a to prostřednictvím nákladových účtů nové účtové skupiny 58. Nově byly vymezeny také vlastní náklady, kterými se oceňují zásoby vlastní činnosti. Problematice ocenění, účtování a vykazování zásob v nových legislativních podmínkách se ve svém příspěvku věnují Ing. Jana Pilátová (auditorka a daňová poradkyně) a prof. Ing. Bohumil Král, CSc. z katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Druhý tematický blok se věnuje účtování přijatých darů u neziskových organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Prezentuje názor Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace k dané problematice.

I v tomto čísle Metodických aktualit naleznete odpovědi na dotazy z oblasti účetnictví a daní. Z účetního pohledu jsme řešili např. výplatu podílu na zisku formou převodu nemovitosti, zabývali jsme se přeceněním úrokového swapu či zajišťovacího derivátu k rozvahovému dni. Z oblasti daně z přidané hodnoty by Vás mohl zaujmout dotaz řešící možnost uplatnění zvláštního režimu při prodeji motorového vozidla. Další dotazy směřují do oblasti daní z příjmů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 4. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2016

Změny v zásobách 2016
Ing. Jana Pilátová, prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Přijaté dary u neziskových organizací 2016
RNDr. Petr Beránek a kolektiv

 

I. ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH V PODMÍNKÁCH ROKU 2016

1. Účty určené pro účtování o zásobách

2. Zásoby vytvořené vlastní činností
2.1. Změny v oceňování zásob vlastní činnosti
2.2. Postupy účtování o zásobách vlastní činnosti
2.3. Inventarizační rozdíly u zásob vlastní činnosti

3. Zásoby ve vazbě na účetní závěrku

II. ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH DARŮ V NESTÁTNÍCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH V ROCE 2016
(podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

1. Právní podklady

2. Peněžní dary
2.1. Peněžní dary na provozní účely
2.2. Peněžní dary určené na pořízení dlouhodobého majetku
2.3. Peněžní dary určené na kapitálové dovybavení
2.4. Dary nabyté za účelem dalšího darování
2.5. Veřejná sbírka
2.6. Změna účelu daru

3. Nepeněžní dary
3.1. Dar spotřebního (oběžného) majetku
3.2. Dar dlouhodobého (hmotného nebo nehmotného) majetku určeného
       pro hlavní činnost jednotky
3.3. Dar dlouhodobého (hmotného nebo nehmotného) majetku, který není určen
       pro hlavní činnost jednotky
3.4. Dar předmětů určených do dražby za účelem získání dalšího daru
3.5. Dar pohledávky

4. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Účtování inventarizačních rozdílů u dlouhodobého majetku v roce 2016
2. Ukončení podnikání OSVČ – darování movitého majetku
3. Výplata podílu na zisku formou převodu nemovitosti
4. Veřejná vysoká škola – účtování o bezúplatné směně pozemků
5. Rozhodnutí o použití výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
6. Přecenění derivátu k rozvahovému dni
7. Prodej pozemku a DPH v roce 2016
8. Snížení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace k DPH
9. Prodej dodávkového vozu přes autobazar
10. Paušální výdaj na dopravu u manželky
11. Smlouva o vedení účetnictví
12. Soukromé životní pojištění předčasně ukončené v roce 2015
13. Účtování o dani z nabytí nemovitých věcí u kupujícího

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY