Metodické aktuality č. 4/2016

V rámci Metodických aktualit jsme se již věnovali novelizaci zákona o účetnictví a prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele (MA č. 9/2015, částečně MA č. 10/2015 a MA č. 2/2016) i změnám v oblasti daně z přidané hodnoty (MA č. 3/2016). V tomto čísle jsme se zaměřili na daně z příjmů. Přestože v rámci schválených novel zákona o daních z příjmů nedochází pro rok 2016 k žádným rozsáhlým změnám, považujeme za vhodné upozornit na některé novinky. Dalším důvodem je i očekávané schválení další novely zákona o daních z příjmů, která by měla přinést mj. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě již pro rok 2016. I na ni Vás ve svém komentáři upozorní Ing. Jana Dlabačová (auditorka a daňová poradkyně).

V rámci druhé části časopisu jsme se věnovali odborným dotazům z praxe. Jak postupovat při stanovení hodnotových hranic u dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení ve vnitřním účetním předpisu? Kdy vzniká spolku povinnost zahájit vedení (podvojného) účetnictví, jestliže nesplní nové podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví? Na tyto i další otázky jsme se snažili najít odpověď. Vyjádřili jsme se k otázce, jakou odpovědnost nese zaměstnavatel a jakou účetní v případě prokázání neplatného ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, anebo jak správně vypočítat odstupné při souběhu pracovněprávních vztahů. Řešili jsme, zda se povinnost oznámení o osvobozených příjmech vztahuje i na fyzické osoby - daňové nerezidenty. Zodpověděli jsme také celou řadu dotazů vztahující se k dani z přidané hodnoty (nárok na odpočet daně při nedodržení splatnosti plateb dle platebního kalendáře, uplatňování DPH u vratných obalů, datum uskutečnění zdanitelného plnění na základě smlouvy o zajištění přepravy, prodej osobního auta pořízeného od neplátce, identifikovaná osoba a obrat pro účely DPH aj.). Věříme, že zpracovaná stanoviska Vás budou inspirovat při řešení konkrétních účetních a daňových problémů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 3. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2016

Daně z příjmů 2016
Ing. Jana Dlabačová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

 

I. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2016

A. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1. Změna metody při oceňování zásob vytvořených vlastní činností
2. Zřizovací výdaje
3. Dary
4. Cenné papíry u mikro účetní jednotky
5. Jednoduché účetnictví
6. Promlčení pohledávek a závazků
7. Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených
    na trh do 1. ledna 2013
8. Investiční pobídky
9. Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje
10. Běžná údržba a drobné opravy
11. Minimální mzda zaměstnanců
12. Cestovní náhrady zaměstnanců
13. Elektronická evidence tržeb

B. AKTUALITY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

1. Malé fotovoltaické elektrárny
2. Sleva za umístění dítěte
3. Daňové zvýhodnění
4. Ukončení důchodového spoření
5. Oznámení o osvobozených příjmech FO

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zdědění podílu v s.r.o. a jeho převod na děti
2. Bezúplatný příjem daňového nerezidenta a oznamovací povinnost
3. Reklamace dodávek
4. Výklad k bodu 4.1. ČÚS č. 015 - Zásoby
5. Pořízení zboží z jiného členského státu
6. Platební kalendář a vyúčtování energií
7. Prodej zboží do USA a jeho vykázání v přiznání k DPH
8. Vratné obaly
9. Pravidelná kontrola tepelného čerpadla a plynového kotle
10. Okamžité ukončení pracovního poměru - odpovědnost zaměstnavatele a účetní
11. Chyba ve výpočtu náhrady mzdy a možnost opravy
12. Náklady na implementaci software SAP
13. Ukončení činnosti OSVČ a založení nové právnické osoby
14. Odpisy auta nakoupeného v roce 2015, ale přihlášeného až v roce 2016
15. Prodej a pronájem nemovitosti
16. Drobný majetek nabytý darováním
17. Založení společnosti v roce 2016 – zřizovací výdaje
18. DPH u přijaté služby ze třetí země
19. Mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok
20. SVJ – povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob
21. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - stanovení hodnotové hranice
       účetní jednotkou
22. Daňový odpis garáží zbořených v důsledku nové výstavby
23. Prodej osobního automobilu
24. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u přepravy zboží
25. Fond reprodukce investičního majetku a bezúplatná směna pozemků
26. Příspěvková organizace a zveřejňování roční účetní závěrky
27. Stanovení pořizovací ceny budov
28. Odměny členům správní rady – vykazování 2016
29. Osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje akcií
30. Výpočet odstupného
31. Obchodování za pevný kurz
32. Přijatá náhrada od pojišťovny
33. Podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví u spolků
34. Uplatnění DPH u ubytování s polopenzí
35. Prodej osobního auta pořízeného od neplátce
36. Identifikovaná osoba a obrat pro účely DPH
37. Zrušení registrace k DPH
38. Přefakturace letenky a ubytování


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY