Metodické aktuality č. 2/2016

Metodické aktuality č. 2/2016 obsahují přehled změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2016, a to jak v pojištění zaměstnanců, tak v pojistění osob samostatně výdělečně činných. Odborný komentář k legislativním změnám zpracovala Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Ve svém příspěvku se zaměřila mimo jiné také na vybraná ustanovení právních předpisů upravujících sociální a zdravotní pojištění a zákoníku práce, jejichž aplikace činí v praxi problémy.

V návaznosti na novou strukturu a obsahovou náplň položek účetních výkazů a na změny ve směrné účtové osnově od roku 2016 je nezbytné provést úpravu účtového rozvrhu pro nové účetní období. Do další tematické části tohoto čísla MA jsme proto aktuálně zařadili doporučený účtový rozvrh pro podnikatele pro účetní období započaté v roce 2016 s obsahovou náplní jednotlivých syntetických účtů ve vazbě na definici položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 250/2015 Sb. Jeho autorkou je Ing. Jana Pilátová, auditorka a daňová poradkyně.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 1. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2016

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2016
Ing. Marta Ženíšková

Doporučený účtový rozvrh 2016
Ing. Jana Pilátová
 


I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016

ZMĚNY OD 1. 1. 2016

A. Změny v pojištění zaměstnanců

1. Změny od 1. 1. 2016 v závislosti na výši průměrné mzdy
1.1. Výše průměrné mzdy
1.2. Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy za dobu
       prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
1.3. Maximální vyměřovací základ
1.4. Hranice v důchodovém pojištění
2. Změny od 1. 1. 2016 v souvislosti s výší minimální mzdy
3. Změny od 1. 1. 2016 v návaznosti na zrušení důchodového spoření

B. Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných

1. Účast na důchodovém pojištění OSVČ vedlejší
2. Zálohy na důchodové pojištění
3. Roční vyměřovací základ na důchodové pojištění
4. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ
5. Zálohy na pojistné a pojistné na zdravotní pojištění

VÝKLAD K NĚKTERÝM USTANOVENÍM PŘEDPISŮ O SOCIÁLNÍM
A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A ZÁKONÍKU PRÁCE

A. Zaměstnanec v sociálním a zdravotním pojištění

1. Zdravotní pojištění
2. Sociální pojištění
2.1. Zaměstnání ostatní
2.2. Zaměstnání malého rozsahu
2.3. Dohody o provedení práce

B. Naturální mzda

C. Motivační příspěvek

D. Zaměstnání malého rozsahu a dávky nemocenského pojištění

1. Rozhodné období u zaměstnání malého rozsahu
2. Pravděpodobný příjem

E. Rozhodné období ve zvláštních případech

F. Stručně k některým úpravám v předpisech o sociálním pojištěníII. DOPORUČENÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ
     ZAPOČATÉ V ROCE 2016 V NÁVAZNOSTI NA PRÁVNÍ
     PŘEDPISY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016


Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 – Zásoby
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 – Náklady
Účtová třída 6 - Výnosy


III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku částečně financovaného z dotace
2. Zveřejnění účetní závěrky SVJ od 1. 1. 2016


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY