Metodické aktuality č. 10/2016

Novelizace účetních předpisů přinesla změny nejen v běžném účtování podnikatelských subjektů, ale výrazně se dotkla i účetní závěrky. Rozsahu a obsahu účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2016 ve vazbě na jednotlivé kategorie účetních jednotek i nové struktuře účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce jsme se detailně věnovali v Metodických aktualitách č. 9/2016. V desátém čísle si společně připomeneme nejdůležitější změny v postupech účtování. Především se ale zaměříme na proces inventarizace, na uzávěrkové operace, vysvětlíme si, jak postupovat při sestavování účetních výkazů, abychom zajistili srovnatelnost údajů vykazovaných za běžné a minulé účetní období. Upozorníme vás i na možné sankce, které hrozí za případné nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy. Naší pozornosti neunikla ani nová právní úprava konsolidace – objasníme si, jaké účetní jednotky jsou povinny sestavit konsolidovanou účetní závěrku, stručně si přiblížíme metody konsolidace.
Desáté číslo Metodických aktualit pro vás připravil autorský kolektiv ve složení Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík, Ing. Libor Vašek, Ph.D. a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 21. 11. 2016

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2016

Účetní závěrka podnikatelů 2016
Kolektiv autorů

 

I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2016 – POKRAČOVÁNÍ

1. Právní rámec


1.1. Účetnictví a audit
1.2. Daňová oblast
1.3. Sociální a zdravotní pojištění
1.4. Pracovněprávní oblast

2. Inventarizace

2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál

3. Na co si dát pozor před uzavřením roku 2016

3.1. Zrušení vykazování zřizovacích výdajů
3.2. Maximální doba odpisování goodwillu
3.3. Zrušení účtu 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku
3.4. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
3.5. Změna metody při oceňování zásob vytvořených vlastní činností
3.6. Nový způsob účtování o přijatých darech
3.7. Zrušení mimořádného výsledku hospodaření
3.8. Úpravy hodnot v provozní oblasti
3.9. Nákladové a výnosové úroky
3.10. Závazky k úvěrovým institucím
3.11. Splatná daň, odložená daň

4. Uzávěrkové operace

4.1. Odpisy a opravné položky
4.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
4.1.2. Opravné položky
4.1.3. Odpis pohledávek
4.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
4.2.1. Časové rozlišení
4.2.2. Dohadné položky
4.2.3. Rezervy
4.3. Kurzové rozdíly
4.4. Výsledek hospodaření minulých let
4.5. Odložená daň
4.6. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň

5. Účetní závěrka

5.1. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce, přehled o peněžních tocích
       a přehled o změnách vlastního kapitálu
5.2. Srovnatelnost údajů vykazovaných za minulé období
5.3. Výroční zpráva
5.4. Zpráva o vztazích
5.5. Ověření účetní závěrky auditorem
5.6. Schválení účetní závěrky
5.7. Zveřejňování účetní závěrky

6. Příklady k účetní závěrce

7. (První) Konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu novelizace účetních předpisů 2016


OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY

TEMATICKÝ OBSAH MA ROČNÍK 2016