Metodické aktuality č. 1/2016

Kupní smlouva představuje jeden ze základních způsobů převodu vlastnického práva. Její dřívější dvojí úprava v obchodním a občanském zákoníku byla od 1. 1. 2014 sjednocena novým občanským zákoníkem. Nová právní úprava kupní smlouvy přináší řadu změn. Obecně se vyznačuje větší smluvní volností, což ale může přinášet i řadu úskalí. V případě kupní smlouvy se jedná o poměrně frekventovaný typ smlouvy, proto jsme se rozhodli tomuto tématu v rámci našeho časopisu věnovat. S nejpodstatnějšími změnami v této oblasti vás seznámí JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. V rámci svého příspěvku se autor zaměřil na formu a podstatné náležitosti kupní smlouvy, na to, jak ji odlišit od smlouvy o dílo, a na vedlejší ujednání v kupní smlouvě. Podrobněji se věnuje odpovědnosti za vady prodané věci, specifikům prodeje zboží v obchodě či prodeje nemovité věci, prodeji závodu. Odpověděli jsme také na řadu nových dotazů z oblasti účetnictví a daní. Se stanovisky se můžete seznámit v rámci druhého odborného bloku.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 12. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2016

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 


I. KUPNÍ SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

1.1. Struktura a působnost právní úpravy

1.2. Základní vymezení, vztah ke smlouvě o dílo

1.3. Podstatné náležitosti a jejich určení

1.3.1. Kupní cena
1.3.1.1. Určitost vymezení kupní ceny
1.3.1.2. Neúměrné zkrácení
1.3.1.3. Vznik a splatnost práva na kupní cenu
1.3.2. Vymezení předmětu koupě

1.4. Forma kupní smlouvy a vedlejších ujednání v ní

1.4.1. Obecně
1.4.2. Prodej nemovité věci
1.4.3. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným
1.4.4. Forma ujednání o výhradě vlastnictví
1.4.5. Forma ujednání o vzdání se práv kupujícího z odpovědnosti za vady

1.5. Odpovědnost za vady prodané věci

1.5.1. Záruční doba nebo reklamační lhůta pro spotřební zboží?
1.5.2. Odpovědnost prodávajícího nejméně v rozsahu odpovědnosti výrobce?

1.6. Prodej závodu

1.6.1. Předmět převodu
1.6.2. Forma smlouvy o koupi závodu
1.6.3. Souhlas valné hromady
1.6.4. Okamžik přechodu vlastnického práva k závodu
1.6.5. Účinky přechodu vlastnického práva k závodu na nemovitosti a další majetek,
           který tvoří součást závodu
1.6.6. Přechod dluhů a ochrana věřitelů
1.6.7. Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání se závodem

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Výdaj hrazený soukromou platební kartou zaměstnance
2. Poskytování cestovní služby a DPH
3. Servis oken u bytového domu
4. Prodej pozemku – smlouva o smlouvě budoucí
5. Účtování částečného rozšíření parkoviště
6. Odvod za vynětí z půdního fondu
7. Rodinný dům v SJM a jeho vyřazení z obchodního majetku
8. Podnájem bytů a nebytových prostor
9. Záruka v celním řízení
10. Datum uskutečnění účetního případu u přijatých penalizačních faktur
11. Dary u obecně prospěšné společnosti
12. Poskytnutá dotace na nákup strojního zařízení

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY