Metodické aktuality č. 7/2015

Právní úprava promlčení doznala od 1. 1. 2014 významných změn. Nový občanský zákoník daleko rozsáhleji a podrobněji upravuje zejména počátek, délku a běh promlčecí lhůty ve srovnání s úpravou obsaženou ve starém občanském zákoníku, resp. obchodním zákoníku. Jaká práva jsou předmětem promlčení? Co je subjektivní a objektivní promlčecí lhůta a kdy začíná běžet? V jakých případech dochází k zastavení promlčecí lhůty? A jaké právní skutečnosti způsobí naopak její přetržení? Detailněji se otázce promlčení, ale také prekluze věnuje ve svém odborném příspěvku JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Promlčení či prekluze má významné právní důsledky. Zatímco promlčením právo nezaniká (pouze je významně oslabeno), v případě prekluze právo po stanovené lhůtě zaniká. A to má své účetní i daňové souvislosti. Např. ve vazbě na (u)plynutí promlčecí lhůty účetní jednotka rozhoduje o tvorbě účetních opravných položek k pohledávkám, resp. o jejich odpisu, k promlčeným pohledávkám nemůže tvořit daňové opravné položky. Proto je pochopení pravidel pro počítání času a právních důsledků jeho plynutí tak důležité.

Je však nutné připomenout, že podle nové právní úpravy se bude postupovat při posuzování promlčení práv, které se řídí novým občanským zákoníkem. V případech, kdy promlčecí lhůta začala běžet před 1. 1. 2014, anebo kdy se jedná o promlčení lhůty pro uplatnění práva, které se řídí právními předpisy účinnými do 31. 12. 2013, se až do svého zakončení uplatňuje stará právní úprava.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 6. 2015

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

  

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2015

Čas a jeho počítání, promlčení a prekluze v NOZ
JUDr. Petr Čech, PhD., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 


I. ČAS A JEHO POČÍTÁNÍ, PROMLČENÍ A PREKLUZE
   V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU


1. Připomenutí přechodných ustanovení

2. Čas a jeho počítání


2.1. Lhůta, doba, nebo termín?
2.2. Další pravidla pro počítání a běh času

3. Promlčení

3.1. Koncepce promlčení v novém právu

3.2. Která práva se (ne)promlčují

3.3. Počátek a délka promlčecí lhůty

3.3.1. Základní pravidlo
3.3.2. Obecně k promlčení práv plynoucích ze smlouvy
3.3.3. Promlčení práva na příslušenství a smluvní pokutu
3.3.4. Promlčení práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
3.3.5. Promlčení práv ze zajištění
3.3.5.1. Promlčení práv vůči ručiteli
3.3.5.2. Promlčení práv vůči zástavnímu dlužníku
3.3.5.3. Promlčení regresních práv ručitele či zástavního dlužníka  vůči (obligačnímu) dlužníkovi
3.3.6. Promlčení služebností a reálných břemen
3.3.7. Promlčení práva na uzavření budoucí smlouvy

3.4. Běh promlčecí lhůty

3.4.1. Přetržení běhu promlčecí lhůty
3.4.1.1. Obecně
3.4.1.2. Zvláště při uznání dluhu
3.4.2. Stavení promlčecí lhůty
3.4.2.1. Obecně
3.4.2.2. Zvláště při jednání o právu nebo okolnosti, která je zakládá

3.5. Vzdání se námitky promlčení

3.6. Nemravná námitka promlčení

3.7. Právní úprava promlčení dispozitivní

4. Prekluze

 

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR

      Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání
      s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013
      v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví

III. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Převod podílu v obchodní korporaci fyzickou osobou
2. Obecně prospěšná společnost – pozdní navýšení mzdy zaměstnance

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY