Metodické aktuality č. 7/2014

Přijetí nového občanského zákoníku vyvolalo nutnost promítnout změny, které rekodifikace soukromého práva přinesla, do řady souvisejících právních předpisů, mimo jiné také do zákoníku práce. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku je založen na principu podpůrné působnosti, tzn. že nový občanský zákoník se použije tehdy, pokud zákoník práce nemá vlastní právní úpravu a použití občanskoprávních ustanovení výslovně nevylučuje. K jakým konkrétním změnám dochází? Odpověď na tuto i další otázky naleznete v sedmém čísle Metodických aktualit. V rámci příspěvku doc. JUDr. Margerity Vysokajové, CSc., z katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se seznámíte s důsledky přijatých legislativních změn i s problémy, které jejich praktická aplikace přináší. Autorka se rovněž věnuje aktuálním výkladovým problémům u některých pracovněprávních institutů.

Metodické aktuality č. 7/2014 přináší řadu dalších důležitých informací a stanovisek z oblasti účetnictví a daní - aktuální stanovisko Ministerstva financí k výkladu ustanovení § 38a zákona o účetnictví v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, závěry z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ve věci příjmů autorů podléhajících srážkové dani z příjmů, tradičně nechybí ani odpovědi na dotazy z praxe, které obdržela redakce časopisu.

 Vyšly: 18. 6. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 6. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2014

Pracovní právo 2014
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů
 

I. ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2014 – AKTUÁLNÍ ZMĚNY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE

1. Důsledky přijetí nového občanského zákoníku v pracovním právu

1.1. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
1.2. Ustanovení občanského zákoníku, která se v pracovněprávních vztazích nepoužijí
1.3. Osoby jako subjekty individuálních pracovněprávních vztahů
1.4. Právní jednání
1.5. Následky vad právního jednání
1.6. Zdánlivé právní jednání
1.7. Ukládání povinností zaměstnancům a právní úprava vnitřního předpisu
1.8. Výpověď nebo okamžité zrušení dohody o provedení práce
1.9. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
1.10. Započtení
1.11. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
1.12. Předsmluvní odpovědnost

2. Změny zákoníku práce vyplývající z dříve schválených předpisů

2.1. Náhrada mzdy/platu v době dočasné pracovní neschopnosti v roce 2014
2.2. Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

3. Aktuální výkladové problémy při uplatňování pracovněprávní úpravy v praxi

3.1. Vstupní lékařské prohlídky
3.2. Zkušební doba (§ 35)
3.3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66)
3.4. Pracovní poměr na dobu určitou (§ 39)
3.5. Dovolená (§ 218)
3.6. Dovolená a překážky v práci na straně zaměstnavatele

II. PŘIPOMENUTÍ DŮLEŽITÉHO DATA 1. 7. 2014 PRO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA

III. INFORMACE K VÝKLADU USTANOVENÍ § 38a ZÁKONA Č. 563/1991 SB. V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA

IV. PŘÍJMY AUTORŮ DLE § 7 ODST. 6 ZÁKONA Č. 586/1992 SB. O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
(závěr z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR konaného dne 23. 4. 2014)


1. Právní stav

2. Příjmy výkonných umělců

3. Kolektivní správa autorských práv

3.1 Kolektivní správa
3.1.1 Tzv. neadresná kolektivní správa
3.1.2 Tzv. adresná kolektivní správa
3.2 Agenturní zastupování
3.2.1 Agenturní zastupování konkrétního autora
3.2.2 Kolektivní agenturní zastupování autorů

4. Příjmy z přednáškové a podobné činnosti

5. Příjmy autorů software

5.1 Použité pojmy
5.2 Popis situace
5.3 Modelové situace
5.3.1 Řetězec autor-distributor-koncový uživatel
5.3.2 Sdružení autorů
5.3.3 Korporace založená autorem

6. Vztah k DPH

7. Závěr

V. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Odměna za zprostředkování prodeje
2. Část odložené daně při jejím prvním účtování
3. Zřizovací výdaje
4. Odvod z elektřiny ze slunečního záření
5. Prodej automobilů
6. Koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH
7. Členský příspěvek Svazu účetních
8. Solidární zvýšení daně
9. Brigádníci zaměstnaní na dohodu o provedení práce
10. Zůstatková cena zlikvidované budovy
11. Nevyplacená mzda a roční zúčtování
12. Vývoz zboží
13. Profesionální fotbalista a povinná registrace k DPH
14. Úprava a rozvod vody – účtování
15. Daňové zvýhodnění na dítě v případě opravné maturitní zkoušky
16. DPH a třístranný obchod