Metodické aktuality č. 5/2014

Stěžejním tématem Metodických aktualit č. 5/2014 je právní úprava změny závazku. Jedná se o v pořadí již čtvrté číslo tohoto odborného časopisu, které je zaměřeno na oblast rekodifikace soukromého práva. V předchozích číslech jsme se postupně věnovali právní úpravě obchodních korporací, věcí a věcných práv v novém občanském zákoníku a hlavním změnám smluvního práva.

Nový občanský zákoník, stejně jako ten starý, upravuje postoupení pohledávky i převzetí dluhu, i když s některými drobnými rozdíly oproti právnímu stavu platnému do konce roku 2013 (mj. se již nutně nevyžaduje písemná forma smlouvy). Velkým přínosem je i to, že zákon výslovně umožňuje postoupení souboru více pohledávek, včetně pohledávek budoucích. Nový občanský zákoník obsahuje i zcela nové instituty. Novinkou je úprava převzetí majetku, podle níž na osobu, která se zaváže převzít od jiné osoby veškerý její majetek či jeho poměrnou část, přecházejí i závazky, který s takovým majetkem souvisejí. Mezi nové instituty patří i postoupení smlouvy, při kterém dochází k výměně některé ze smluvních stran – to však je možné jen tehdy, pokud smlouva ještě nebyla splněna a s postoupením souhlasí druhý ze smluvních partnerů. V novém občanském zákoníku nalezneme také komplexnější úpravu úroků z prodlení.

Co je obsahem a smyslem současné právní úpravy změny závazku, v čem spočívá její přínos a naopak jaká úskalí nám nový občanský zákoník může přinést – to vše je obsaženo v odborném článku JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M.

Ani v tomto čísle MA nechybějí stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví, daní a sociálního a zdravotního pojištění. Potřebujete poradit, jak účtovat zádržné nebo stanovit účetní a zdaňovací období v případě rozdělení společnosti odštěpením? Zajímá Vás problematika fotovoltaických elektráren? Nevíte, k jakým změnám došlo u daňového zvýhodnění na dítě či slevy na manželku u daňových nerezidentů? Odpovědi na tyto i další otázky najdete ve druhé části publikace.

 Vyšly: 23. 4. 2014

 Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 4. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2014

Změna závazku v NOZ
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

  

I. ZMĚNY ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

1. Postoupení pohledávky

2. Převzetí dluhu

2.1. Obecně
2.2. Převzetí dluhu se zástavou

3. Přistoupení k dluhu

3.1. Obecně
3.2. Převzetí majetku

4. Postoupení smlouvy

5. Prodlení dlužníka

5.1. Obecné změny týkající se prodlení dlužníka
5.2. Změny vyvolané směrnicí 2011/7/EU
5.3. Další změny týkající se úroku z prodlení

6. Změna závazku úvahou soudu

6.1. Podstatná změna okolností
6.2. Další případy

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zádržné
2. Zpracování Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ od účetní
3. Příjmy ze sportovní činnosti
4. Zhotovení manipulační plochy
5. Vznik povinného plátcovství k DPH
6. Výpočet odstupného
7. Příjmy z pronájmu nemovitosti získané darem
8. FVE – příjem OSVČ ze zeleného bonusu
9. Vyrovnání závazku
10. Rozdělení společnosti odštěpením – účetní a zdaňovací období
11. Prodej osobního auta a výpočetní techniky z pohledu DPH
12. Bazar s použitým zbožím
13. Dotace na pořízení nového strojního vybavení
14. Účtování zeleného bonusu
15. Příjmy z krátkodobého nájmu domu
16. Auto pořízené na úvěr
17. Sleva na dítě a manželku u daňového nerezidenta
18. Koupě podniku v roce 2013
19. Příjem z prodeje pozemku
20. Dodanění pohledávek a zásob při přechodu na vedení účetnictví
21. Stanovení reprodukční pořizovací ceny hmotného majetku