Metodické aktuality č. 3/2014

 Nová úprava soukromého práva zasáhla do řady oblastí a nevyhnula se ani oblasti účetnictví. Účetní předpisy musely reagovat na novou terminologii a další změny související s rekodifikací. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byl novelizován zákon o účetnictví, tato novela obsahuje například změny v souvislosti s novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti. Pokud se týká podvojného účetnictví podnikatelů, změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. reagují na novou terminologii v soukromém právu, novou definici věcí a pozemku či nový institut právo stavby v občanském zákoníku aj., další důležitá změna nesouvisející s rekodifikací spočívá v novém účetním vymezení technického zhodnocení. Podrobný komentář k nejdůležitějším změnám v účetnictví podnikatelů pro vás připravila Ing. Jana Pilátová.

Další kapitola je věnována aktuálním zajímavostem v dani z příjmů fyzických osob. Autorka příspěvku Ing. Jana Dlabačová vás mimo jiné seznámí s novinkami v oblasti zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a autorských honorářů.

Ani v tomto čísle Metodických aktualit nechybí dotazy z praxe a k nim zpracovaná stanoviska.

 Vyšly: 19. 2. 2014

 Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 2. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

   

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2014

Změny v účetnictví od 1. 1. 2014 a daňové aktuality
Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová a kolektiv autorů
  

I. NOVINKY ROKU 2014 V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

1. Vliv rekodifikace soukromého práva na účetní předpisy podnikatelů

2. Novela zákona o účetnictví

2.1. Úvod
2.2. Vybrané oblasti novely zákona o účetnictví

3. Novela vyhlášky č. 500/2012 Sb.

3.1. Úvod
3.2. Rozšíření zmocnění MF ČR o úpravu vyhotovení výroční zprávy
3.3. Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví
3.4. Vymezení účetních jednotek, na které se vztahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2014
3.5. Nové vymezení hmotných věcí v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“)
3.6. Pozemek a právo stavby
3.7. Pořízení více složek majetku za jednu cenu
3.8. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3.9. Nutnost úpravy interních předpisů účetní jednotky
3.10. Fondy tvořené ze zisku
3.11. Zálohy na podíly na zisku
3.12. Specifika „minulého období“ vykazovaného v účetních výkazech

4. Terminologické změny v důsledku rekodifikace soukromého práva, zrušení starého pojmu

II. AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

1. Dohody o provedení práce v roce 2014
2. Autorské honoráře v roce 2014
3. Solidární zvýšení daně v roce 2013
4. Starobní důchodci v roce 2013
5. Paušální výdaje u OSVČ v roce 2013

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Povinnost elektronicky podávat přiznání k DPH
2. Vedoucí na dětském táboře
3. Náležitosti účetního dokladu
4. Provádění průzkumu trhu a DPH
5. Příjmy z prodeje nemovitosti a osvobození od daně z příjmů
6. Paušální výdaj na dopravu a SJM
7. Zánik nároku na invalidní důchod
8. Občanské sdružení – prodej bytu a daň z příjmů právnických osob
9. Zvláštní způsob zajištění DPH
10. Dárkové poukázky na ubytování
11. Způsoby výpočtu DPH a základu daně