Metodické aktuality č. 1/2014

Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a spolu s nimi i celá řada souvisejících novel či zcela nových právních předpisů. Reformě práva obchodních společností a nové právní úpravě věcí a věcných práv jsme se věnovali v MA č. 8 a 9/2013. Nový občanský zákoník však výrazně mění i smluvní právo, kontraktační praxi čeká mnoho novinek. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Vás ve svém příspěvku podrobně seznámí s hlavními změnami, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Věnuje se obecně právnímu jednání, jeho formě, absolutní a relativní neplatnosti, neboť ustanovení o právním jednání jsou východiskem pro úpravu smluvního práva. V dalším výkladu popisuje změny týkající se vzniku a obsahu smlouvy a zaměřuje se na právní úpravu vybraných smluvních typů. Náhrada újmy podle NOZ je obsahem závěrečné části příspěvku.

I v tomto čísle Metodických aktualit naleznete odborná stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní. S navrhovanými postupy účtování nebo s řešeními, které se vztahují k problematice mezinárodního zdanění v oboru daně z příjmů, se můžete seznámit v rámci poslední kapitoly.

Vyšly: 18. 12. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 1. 2014

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2014

Smluvní právo v NOZ
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
 

I. SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
 

1. Přechodná ustanovení aneb odkdy použít nové právo

1.1. Zásada: ve vztazích vzniklých do konce roku 2013 přežije staré právo
1.2. Pozor však na několik výjimek
1.3. Přechod na nové právo ve specifických případech

2. Kogentnost a dispozitivita nového smluvního práva

2.1. Východisko: vše dispozitivní, kde zákon výslovně nezakazuje odchylku
2.2. Konkrétní zákazy odchýlit se od zákona
2.3. Obecné limity dispozitivity smluvního práva
2.4. Konkrétní příklady (nové) smluvní volnosti

3. Právní jednání v novém občanském zákoníku

3.1. Pojem právního jednání
3.2. Koncept zdánlivých právních jednání
3.3. Relativní versus absolutní neplatnost právního jednání
3.4. Forma právního jednání
3.4.1. Obecně k formě právního jednání
3.4.2. K formě změny právního jednání
3.5. Menší nároky na určitost smlouvy
3.6. Výklad a doplnění obsahu smlouvy soudem

4. Smlouva a její vznik

4.1. Smlouva i bez srovnané vůle stran
4.2. Kontraktační proces - snazší cesta ke smlouvě

5. Konkrétní smluvní typy

5.1. Kupní smlouva
5.1.1. Obecně ke kupní smlouvě
5.1.2. Záruční doba nebo reklamační lhůta pro spotřební zboží?
5.2. Smlouvy o přenechání věci jinému
5.2.1. Obecně
5.2.2. Výpůjčka a výprosa
5.2.3. Nájem a pacht
5.2.4. Úvěr a zápůjčka

6. Náhrada újmy dle nového občanského zákoníku

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE

III. STANOVISKA K DOTAZŮM


1. Úvěry a půjčky nesouvisející s držbou podílu
2. Příjmy ze zahraničí a solidární zvýšení daně
3. Mezinárodní konference v ČR
4. Zaměstnanec české firmy v zahraničí
5. Účtování o zprostředkování nákupu a prodeje předmětu kulturní hodnoty
6. Přemístění nádrží tvořících součást linky na úpravu materiálu
7. Zánik závazku dohodou o narovnání
8. Výpočet odstupného
9. Postup k odstranění pochybností
10. Odměna člena kontrolní komise SVJ