Metodické aktuality č. 6/2013

Stěžejním tématem Metodických aktualit č. 6/2013 je právní jednání podnikatele. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. se této rozsáhlé problematice věnuje z pohledu současné platné právní úpravy. Zatímco fyzická osoba - podnikatel jedná nejčastěji osobně, popř. za ni jedná zástupce, právnická osoba - obchodní společnost jedná statutárním orgánem, resp. jeho členy (statutární orgán může být buď individuální, nebo kolektivní) a dále ji zavazuje jednání jejích zákonných zástupců. Autor v první části svého příspěvku popisuje nejen možné způsoby jednání statutárních orgánů či jejich členů, ale zamýšlí se také nad tím, jaké důsledky přináší nedodržení schváleného způsobu jednání, nebo zda je možné, aby si osoby, které jednají společně, k jednání jménem společnosti vzájemně udělily plnou moc. Pokud obchodní společnost vstoupí do likvidace, vysvětluje, v jakém rozsahu přechází na likvidátora působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. V dalších kapitolách se věnuje problematice zastoupení osobami pověřenými při provozu podniku (ředitelé, osoby pověřené vedením účetnictví aj.) a zvláštnímu druhu obchodní plné moci udělované podnikatelem - prokuře.

Závěrečná část publikace obsahuje odpovědi na dotazy, které redakce časopisu obdržela od čtenářů. V nich jsme například vyjádřili názor na správnost vedení účetnictví v konkrétním zadaném případě, podrobněji jsme se zabývali periodickou inventarizací majetku a závazků nebo jsme poradili, jak zaúčtovat slevu, kterou poskytuje cestovní agentura svým zákazníkům.

Vyšly: 21. 5. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz  nebo na tel. + 420 221 505 403

Vydal Svaz účetních České republiky dne 16. 5. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2013

Právní jednání podnikatele
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. a kolektiv autorů
 


I. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ PODNIKATELE / OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

1. Jednání statutárním orgánem (jeho členem)
1.1. Osobní jednání právnické osoby
1.2. Seznatelnost, že statutární orgán jedná jménem právnické osoby
1.3. Zákonná omezení způsobilosti činit právní úkony (např. v likvidaci)
1.4. Zákonný požadavek na souhlas (jiného) orgánu společnosti s právním úkonem
1.5. Omezení jednatelského oprávnění ze společenské smlouvy, stanov či z rozhodnutí orgánu společnosti
1.6. Způsob jednání statutárním orgánem či jeho členy

1.6.1. Princip samostatného jednání vs. pravidlo čtyř a více očí
1.6.2. Důsledky nedodržení způsobu jednání jménem společnosti
1.6.3. Variabilita možných způsobů jednání
1.6.4. Interpretace vybraných konkrétních způsobů
1.6.5. Plná moc mezi společně jednajícími členy statutárního orgánu
1.6.6. Samostatné jednání „pověřeného“ člena představenstva
1.7. Jednání statutárního orgánu v zájmové kolizi

2. Zastoupení podnikatele osobami pověřenými při provozu podniku
2.1. Právní základ - § 15 ObchZ
2.2. Podstata a formy pověření
2.3. Pověření jednáním?
2.4. Seznatelnost pověření navenek
2.5. Seznatelnost, že jednání se uskutečňuje jménem podnikatele
2.6. Obvyklost právních úkonů vzhledem k dané činnosti
2.7. Okruh úkonů krytých zmocněním dle § 15 ObchZ
2.8. Lze se od § 15 ObchZ odchýlit?
2.9. Zákonné zmocnění dle § 15 ObchZ v praxi

2.9.1. Ředitelé, vedoucí a jejich náměstci
2.9.2. Vykonavatel stavebního (technického) dozoru, stavbyvedoucí, mistr
2.9.3. Účetní a jejich vedoucí
2.9.4. Ostatní případy
2.10. Souběh jednatelského oprávnění statutárního orgánu a zákonného zmocnění dle § 15 ObchZ
2.10.1. Souběh funkcí obecně
2.10.2. Souběh funkcí z pohledu § 15 ObchZ

3. Prokura
3.1. Pojem, vznik a zánik
3.2. Rozsah prokury
3.3. Omezení prokury
3.4.
Prokurista ve veřejném právu
3.5. Právní postavení prokuristy


II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Správné vedení účetnictví
2. Převod majetku - soukromý zemědělec
3. Správné uplatnění odpočtu DPH na vstupu
4. Zákaznická sleva poskytnutá cestovní agenturou
5. Vinotéka v rodinném domě
6. Periodická inventarizace majetku a závazků