Metodické aktuality č. 4/2013

Úvodní kapitola MA č. 4/2013 je věnována změnám v oblasti daní z příjmů pro rok 2013, přehledný komentář připravila Ing. Jana Dlabačová (auditorka, daňová poradkyně, členka Metodické rady Svazu účetních). Poskytování bezúročných půjček mezi společností a společníkem - tuto problematiku z pohledu obchodního práva komplexně zpracoval JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. z katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2013 se mění účetní postup oprav chyb minulých let obsažený v českých účetních předpisech. Podrobný výklad k této oblasti naleznete v příspěvku Ing. Jiřího Peláka, Ph.D. z katedry finančního účetnictví VŠE v Praze.

Poslední část publikace obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů. Dozvíte se např., jak správně vypočítat průměrný měsíční čistý výdělek, ze kterého se stanovuje výše podpory v nezaměstnanosti, či jak správně zdanit jednorázovou úhradu ztráty na výdělku, která byla provedena na základě soudního rozhodnutí. Poradíme Vám, jak postupovat v daňové evidenci v případě nedobytné pohledávky, nebo jak uplatnit daňové zvýhodnění v případě svěření dítěte do střídavé péče. Naleznete zde i několik stanovisek k aktuálním dotazům z oblasti DPH (uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u pronajímatele bytů, podnájem nebytových prostor, opravný daňový doklad na vrácené palety aj.).

Věříme, že na stránkách tohoto čísla Metodických aktualit naleznete řadu užitečných informací.

Vyšly: 20. 3. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo na tel. + 420 221 505 403

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 3. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2013

Daňové a účetní aktuality 2013
Ing. Jana Dlabačová, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
 

 

I. AKTUALITY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2013                                                                                                     

1. Paušální výdaje
2. Solidární zvýšení daně
3. Zdaňování starobních důchodců
4. Důchodová reforma v daních z příjmů
5. Pracovnělékařské služby
6. Zvláštní sazba daně
7. Registrace
8. Nerealizované kurzové rozdíly
9. Prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
10. Cestovní náhrady
11. Opravy chyb minulých let
12. Bezúročné půjčky

II. POHLED OBCHODNÍHO PRÁVA NA BEZÚROČNÉ PŮJČKY MEZI SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNÍKEM

1. Omezení stanovená v § 196a odst. 1 a 2 ObchZ

1.1. Věcná působnost (na které obchody omezení dopadají
1.2. Osobní působnost (na vztahy, se kterými osobami omezení dopadají?)
1.3. Jaká omezení (a sankce za jejich nedodržení) se prosadí
2. Omezení stanovená ve zbylých odstavcích § 196a ObchZ
3. Další omezení plynoucí z obchodního zákoníku
4. Rekapitulace, doplnění

III. ZAJIŠTĚNÍ SROVNATELNOSTI PŘI OPRAVÁCH CHYB A ZMĚNÁCH METOD

Příklad č. 1:
oprava chyby z roku 2012
Příklad č. 2: oprava chyb – chyba z roku 2011 (případně dříve)
Příklad č. 3: změna metody

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Nestátní zdravotnické zařízení
2. Průměrný měsíční čistý výdělek
3. DPH na přelomu roku 2012 a 2013
4. Pronajímatel bytů a režim přenesení daňové povinnosti u DPH
5. Příjmy z pronájmu bytu
6. Jednorázová úhrada ztráty na výdělku
7. Příjmy z prodeje bytu
8. Úrazové pojištění zaměstnanců
9. Nedobytná pohledávka v daňové evidenci
10. Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
11. Přerušení daňového odpisování hmotného majetku
12. Nedodané zboží po úhradě zálohy a tvorba opravné položky
13. Připojení k internetu z domova
14. Podnájem nebytových prostor
15. Střídavá péče o dítě a daňové zvýhodnění
16. Správná sazba daně DPH