Metodické aktuality č. 10/2013

Účetní závěrka podnikatelů 2013

Účetní práce za celé účetní období vrcholí zpracováním účetní závěrky. Jejím cílem je podat správný a reálný obraz o stavu majetku a závazků účetní jednotky k poslednímu dni účetního období, o výsledku hospodaření a finanční situaci účetní jednotky. Kvalitní zpracování účetní závěrky klade na účetní vysoké odborné nároky. V desátém čísle Metodických aktualit naleznete důležité informace, které Vám pomohou sestavit účetní závěrku správně. Autorský kolektiv (Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jana Skálová, Ph.D., Ing. Jaroslav Jiřík, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Ing. Libor Vašek, Ph.D., Ing. Monika Velková) se zaměřil zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, novinky týkající se oprav chyb minulých účetních obdobích a použití IFRS pro sestavení účetní závěrky. Zamýšlí se také nad tím, podle jaké právní úpravy postupovat při zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Autoři připravili řadu praktických příkladů, upozorní Vás také na důležité rozsudky NSS. Přílohovou část publikace tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh.

Vyšly: 20. 11. 2013

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k tématu účetní závěrky, kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 11. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

 

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 10/2013

Účetní závěrka podnikatelů 2013
Kolektiv autorů
 


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2013

1. Právní rámec

1.1. Účetní předpisy
1.2. Daňová oblast
1.3. Sociální a zdravotní pojištění
1.4. Ostatní právní předpisy
2. Inventarizace a inventarizační rozdíly
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
3. Uzávěrkové operace
3.1. Odpisy a opravné položky
3.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.1.2. Opravné položky
3.1.3. Odpis pohledávek
3.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.2.1. Časové rozlišení
3.2.2. Dohadné položky
3.2.3. Rezervy
3.3. Účtování DPH na přelomu roku
3.4. Kurzové rozdíly
3.5. Cenné papíry v roční účetní závěrce
3.5.1. Členění cenných papírů
3.5.2. Oceňování cenných papírů při pořízení
3.5.3. Oceňování k rozvahovému dni
3.6. Opravy chyb minulých let
3.7. Výsledek hospodaření minulých let
3.8. Odložená daň z příjmů
3.9. Účtování splatné daně nebo rezervy na daň
3.9.1. Splatná daň z příjmů
3.9.2. Rezerva na daň z příjmů
4. Účetní závěrka
4.1. Úvod
4.2. Rozvaha
4.3. Výkaz zisku a ztráty
4.4. Příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
4.5. Výroční zpráva
4.6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
4.6.1. Podle jakého práva zprávu zpracovat?
4.6.2. Kdo jsou propojené osoby?
4.6.3. Jak konkrétní musí zpráva být?
4.6.4. Jednotlivé náležitosti zprávy
4.7. Audit účetní závěrky
4.8. Schválení účetní závěrky
4.9. Zveřejňování účetní závěrky
4.10. Použití IFRS pro sestavení účetní závěrky
4.10.1. Účetní jednotka – emitent cenných papírů
4.10.2. Účetní jednotka – součástí konsolidačního celku
4.10.3. Konsolidující účetní jednotka
5. Příklady k účetní závěrce
6. Povodně 2013

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Použitý účtový rozvrh 2013

Tematický obsah MA ročník 2013